Isikuandmete töötlemine

На русском

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb TaskuTark.ee käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on kliendiandmete töötleja?

Veebilehe TaskuTark.ee isikuandmete vastutavad töötlejad on

 1. Taskutark OÜ (registrikood 12504007) asukohaga Uustalu tn 11, 13516 Tallinn, Harjumaa, Eesti, tel +372 52 62 841 ja e-post info@taskutark.ee
 2. Maurus Kirjastus OÜ (registrikood 12006031) asukohaga Tartu maantee 74, 10113 Tallinn, Harjumaa, Eesti, tel +372 5919 6117 ja e-post info@kirjastusmaurus.ee

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

 • Ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • kontonumber;
 • kontaktandmed;
 • teenuse hind ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
 • õpianalüütika ja statistika.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kasutajakonto loomiseks, teenuse avamiseks, kasutaja identifitseerimiseks ning kooliga sidumiseks, kasutajaga kontakti saamiseks, õpianalüütika haldamiseks, statistika kogumiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kliendi andmed) kasutatakse teenuse ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmise (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub teenuse arendamise ja täiustamise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendi kasutaja analüütika tagasiside eesmärgil.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Nimi, kontonumber ja e-posti aadress edastatakse veebilehe makseteenust haldavale teenuse pakkujale.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebi funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Koolile või õpetajale õpilase õpianalüütika ja õpitulemuste näitamiseks.
 • Lapsevanemale lapse õpianalüütika ja õpitulemuste näitamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Millistel juhtudel avaldab TaskuTark.ee kliendiandmeid?

 • Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
 • Kliendiandmeid edastatakse vaid juriidilistele isikutele, kellega on TaskuTark.ee sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta. Juriidilisteks isikuteks on Eestis registreeritud õppeasutused ja e-päeviku teenust pakkuvad firmad: eKool AS – e-Kool, www.ekool.ee. Koodimasin OÜ – Stuudium e-kool, stuudium.com.

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

 • Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires.
 • Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:

 • kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;
 • väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;
 • vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).
 • Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

 • taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
 • taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
 • saada infot, kas TaskuTark.ee töötleb tema kliendiandmeid, ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
 • saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 • võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
 • esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine

 • Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

 • Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, TaskuTark.ee õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).
 • Veebilehe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

 • Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

 • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundusteated

 • E-kirja kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (abi@taskutark.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

Taskutark.ee portaal kasutab küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada.

Küpsised ei sisalda isiklikku teavet – need mängivad rolli vaid Sinu jaoks loodud vaatepildi täiustamisel. Lehe külastaja/kasutaja on kohustatud sisestama ainult korrektseid andmeid enda kohta. Andmete töötlemine on vastavuses Eesti andmekaitseseadusega.

 • E-posti aadressi kasutatakse vaid Sinu registratsiooniteabe, sisselogimisel kasutajatunnusena ja salasõna kinnitamisel (ning juhul, kui Sa oled praeguse salasõna unustanud ning tahad uut).

Kõiki Sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna seda teavet ei avalikustata ühelegi kolmanda osapoole inimesele välja arvatud vaid volitatud institutsioonide ametlikele (näiteks Eesti Politsei, kohus) ja volitatud korras, ei kanna veebilehe omanik vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.

Taskutark.ee veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et Kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Kasutaja võrgulehte kasutab. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia Kasutaja kaudse tuvastamiseni.
 • Autentimise küpsised, mis võimaldavad veebilehel meeles pidada Kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutab veebileht sisselogitud Kasutaja identifitseerimiseks, Kasutaja saab end järjestikuste võrgulehe külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.

Küpsistest keeldumine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.
 • Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni:

00:00