5. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile. II osa

Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile. II osa

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava. Teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista eri teemade vahelisi seoseid. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg-seostena.

Materjal omandatakse aktiivselt tööraamatuga töötades, et ise uusi teadmisi luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Paljud tööraamatu ülesanded on TaskuTargas interaktiivsed ja automaatselt kontrollitavad. Lisaks on peatükkide juures interaktiivseid lisaülesandeid, mida pole pabermaterjalis, ja prinditavaid töölehti.

Digitööraamatu  aluseks on 2021. aasta esmatrükk.

Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile II osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

4.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Elbe Metsatalu on geograaf, kauaaegne geograafia ja majanduse õpetaja, metoodik ja meisterõpetaja, kes on koostanud hulgaliselt õppematerjale, metoodilisi juhendeid ja ainekavu loodusõpetusest, geograafiast, ettevõtlus- ja majandusõppest. Ta on juhtinud loodusvaldkonna õpiprojekte ja läbi viinud õpetajate metoodilisi koolitusi. Eesti ettevõtlik haridustöötaja 2014, aasta ettevõtlik õpetaja 2018.

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja, kes on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerida ja teisi innustada õuesõpet kogemusõppena läbi viima.

00:00