Elektromagnetväli

Lorentz’i jõud (magnetväljas liikuvale laengule mõjuv jõud):

152

F – laetud osakesele mõjuv jõud (N), v – osakese kiirus (m/s), q – osakese laeng (C), α – nurk positiivse osakese liikumissuuna ja magnetvälja vahel, B – välja magnetinduktsioon (T)

Magnetväljas risti jõujoontega ringjoonelisel trajektooril liikuva osakese kirjeldamine:

153

m – ringjoonelisel trajektooril liikuva laetud osakese mass; v –keha kiirus; r – trajektoori kõverusraadius. v – osakese kiirus (m/s), q – osakese laeng (C); B – välja magnetinduktsioon (T)

Magnetväljas liikuva sirgjuhi otstel indutseeritav pinge (elektromotoorjõud):

154

kus U – pinge (V), v – juhi liikumiskiirus magnetväljas (m/s), l – juhtmelõigu pikkus (m), B – magnetvälja magnetinduktsioon (T) ja γ – nurk magnetinduktsiooni ja juhtme liikumissuuna vahel.

Elektromotoorjõud:

155

kus ε – elektromotoorjõud (V), Akj – kõrvaljõudude poolt tehtav töö (J) ning q – ümber paigutatud laengu suurus (C)

Magnetvoog:

156

kus Φ – magnetvoog läbi juhtmekontuuri (Wb), B – välja magnetinduktsioon (T), S – juhtmekontuuriga ümbritsetud pinna pindala (m2), α – nurk magnetinduktsiooni ja juhtmekontuuri pinnanormaali (ristsirge) vahel.

Faraday induktsiooniseadus:

157

kus εi – elektromagnetilise induktsiooni elektromotoorjõud (V), ΔΦ = Φ2 – Φ1 – magnetvoo muutus (Φ2 ja Φ1 on vastavalt magnetvoo väärtused lõpus ja alguses – Wb) ning Δt – magnetvoo muutumiseks kulunud aeg (s).

Elektrimahtuvus:

158

kus C – kahe keha vaheline elektrimahtuvus (F), q – (ühelt kehalt teisele viidud) laengu suurus (C), U – (laengu üleminekust) kehade vahel tekkinud pinge /muutus/ (V).

Plaatkondensaatori elektrimahtuvus:

159

kus C – kondensaatori mahtuvus; ε – plaatide vahelise keskkonna dielektriline läbitavus; S – plaatide aktiivse (ehk kattuva) osa pindala; d – plaatide vaheline kaugus ning ε0=8,85∙10-12 F/m – elektriline konstant (mis on seotud kulonilise konstandiga 160)

Kondensaatorite jadapatarei mahtuvus:

161

kus Cj – jadamisi ühendatud kondensaatorpatarei (kondensaatorite jadaahela) mahtuvus, C1, C2,…CN – ahelasse ühendatud kondensaatorite mahtuvused – kõik F

Kondensaatorite rööp-patarei mahtuvus:

162

kus Cr – rööbiti ühendatud kondensaatorpatarei (kondensaatorite rööpahela) mahtuvus, C1, C2,…CN – ahelasse ühendatud kondensaatorite mahtuvused – kõik F.

Laetud kondensaatori energia/tühjenemistöö:

163

kus A’ – kondensaatori tühjenemisel tehtav töö – võrdne laetud kondensaatori energiaga Wp – mõõdetakse J; q – kondensaatori laeng (C), U – kondensaatori pinge (U); C – kondensaatori mahtuvus (F)

Eneseinduktsiooni elektromotoorjõud:

164

kus εei – endainduktsiooni elektromotoorjõud (V); ΔI = I2-I1 – voolutugevuse muutus juhis, I2 ja I1 – vastavalt voolutugevuse lõpp- ja algväärtused (A); Δt – voolutugevuse muutumise aeg (s); L – juhi induktiivsus (H).

Induktiivpooli magnetvälja energia:

165

kus W – vooluga pooli energia (J), L – pooli induktiivsus (H) ja I – voolutugevus poolis (A)

Endainduktsiooni magnetvoog:

166

kus ΔΦ – endainduktsiooni magnetvoo muutus poolis (Wb), L – pooli induktiivsus (H), ΔI – voolutugevuse muutus poolis (A)

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud