Energiaallikad, nende eelised ja puudused

Taastumatud ja taastuvad  energiaallikad on otse loodusest saadavad, neid nimetatakse primaarseteks. Kõik teised energiaallikad, nagu elekter ja akud, saadakse esimesi muutes. Maailma loodusvarad riigiti:

worlds-resources-by-country

 

Nafta ja maagaas.

Nafta on väga ammu maapõues taimede, loomade jäänustest tekkinud vedelate süsivesikute segu. Teke võtnud väga kaua aega ja selles on osalenud maakoore füüsikalised ja keemilised protsessid. Nafta on mõjutanud inimühiskonna arengut 20.sajandil ülisuurelt, see on energiaallikas, tooraine keemiliste ainete sünteesiks, nimetatud ka mustaks kullaks.

Nafta kaevandamine

Nafta kaevandamine

Nafta eelis tahkete kütuste ees on odav ja mugav transportimine. Nafta on aga looduskeskkonnale ohtlik. Transportimisel mere kaudu saavad kahjustada lekke korral mereökosüsteemid.

Naftast saadud kütuste põletamisel saastame atmosfääri suurte CO2 kogustega põhjustades nii kliima soojenemist. Naftamaardlaid pole igal riigil ja selle kasutamine tekitab rahvusvahelisi pingeid.

Maagaasi, nafta ja kivisöe reservid maailmas

Maagaasi, nafta ja kivisöe reservid maailmas

Maagaas on kõige keskkonnasäästlikum energiaallikas, põledes tekitab vähe lisaaineid. Maagaasi saab transportida torude kaudu väga kaugele.

Gaasitoru

Gaasitoru

Maagaas esineb tavaliselt naftaga koos samas maardlas.

Maagaasi transport Venemaalt

Maagaasi transport Venemaalt

Kivi- ja pruunsüsi on vanemad energiaallikad kui nafta, mida kasutatakse praegugi energia saamiseks, sest nende maavarade varud on suuremad kui nafta. Pruunsöe karjäär ja kaevandamiseks kasutatavad masinad:

germany-coal-mine-456x304

Söe kaevandamine ja põletamine tekitavad keskkonnale suurt kahju.

Tuumaenergiat saadakse radioaktiivsetest elementidest nagu uraan, plutoonium ja toorium.

Nende eelis on suur energiasisaldus, nt 1 kg uraanist saab sama palju energiat kui  3000 tonnist kivisöest.

Skeem tuumaenergia kasutamisest:

Skeem tuumaenergia kasutamisest

Tuumaelektrijaamade ehitamine ja kasutamine on kallis, kulub palju vett ja tekib radioaktiivseid jäätmeid.

Tuumaelektrijaam koos jahutuskatlaga

Tuumaelektrijaam koos jahutuskatlaga

Looduslik energiaallikas on biomass, mis kasvab igal aastal juurde, nt pajuvõsa, loomade sõnnik.

Energiavõsa

Energiavõsa

Biomassi põletamine soojuse saamiseks ei ohusta atmosfääriprotsesse seni kui kütmine on tasakaalus juurdetekkiva biomassi hulgaga.

Biomassi energiajaam

Biomassi energiajaam

Geotermiline energia on taastuv energia, mida on hea kasutada just tekkekohas.

Maapõueenergiajaam

Maapõueenergiajaam

Näiteks Island asub laamade äärealadel ning saab sooja veega (termaalveega) kütta maju ja kasvuhooneid.

Skeem geotermilise soojuse kasutamisest:

Skeem geotermilise soojuse kasutamisest

Voolava vee energia ehk hüdroenergia on mehhaaniline energia, mida saab elektriks muuta jõgedele paise ja elektrijaamu ehitades.

Skeem voolava vee energia kasutamisest:

Skeem voolava vee energia kasutamisest

Selline elektri tootmine ei vähenda jõe vooluhulka ega saasta keskkonda. Samas on ehituskulud tammide ja elektrigeneraatorite tootmiseks suured.

Hüdroelektrijaam Columbia jõel (Chief Joseph Dam)

Hüdroelektrijaam Columbia jõel (Chief Joseph Dam)

Hüdroelektrijaamad tammid takistavad kalade kudema pääsemist ja ujutavad üle viljakaid elamiseks sobilikke alasid.

Kalatrepp

Kalatrepp

Loodete energiat saab samuti kasutada elektri tootmiseks, sest veetase tõuseb ja langeb Kuu mõjul.

Skeem loodete energia kasutamisest:

Skeem loodete energia kasutamisest

Veeturbiinid

Veeturbiinid

Parimaks kohaks on ookeanile avanev piklik merelaht, nt Strangfordi laht Põhja-Iirimaal.

Tuule- ja päikeseenergia on taastumatud loodusvarad. Tänapäeval on suur tähtsus tuuleturbiinide ehk tuulikute toodetud nn rohelisel energial.

Skeem tuuleenergia kasutamisest:

Skeem tuuleenergia kasutamisest

Tuulikud paigutatakse rannikule, kõrge künka peale või merre. Kui neid on palju koos, siis moodustavad need tuulepargi. Nt Virtsus, Aulepas Läänemaal.

Tuulepark maismaal

Tuulepark maismaal

Tuulikud võivad põhjustada lindude hukku rändel, reostavad maastikupilti, häirivad lähedal elavaid inimesi müra ja varjude tekitamisega. Taani lähedal meres 100 tk.

Tuulepark meres

Tuulepark meres

Päikeseenergiat on nn kõrberiikides väga palju, kuid päikesepaneelide ehitamine on kallis. Kreekas on majade katustel päikesepaneelid, mis soojendavad vett.

Skeem päikeseenergia kasutamisest:

Skeem päikeseenergia kasutamisest

Päikeseenergia abil toodetav elekter on kõige keskkonnasõbralikum, saaste ja müra puuduvad, kuid päike ei paista koguaeg ja igas maakera piirkonnas ühtlaselt.

Päikeseenergiajaam

Päikeseenergiajaam

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.