Induktiivsus

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab elektrijuhi suutlikust tekitada magnetvoogu ja endaindukt­siooni elektromotoorjõudu, nime­ta­takse induktiivsuseks. Juhis tekkiva endainduktsiooni elektro­mo­toor­jõu suurus on võrdeline voolutugevuse muutumise kiirusega juhis:

fuusika61

kus εei – endainduktsiooni elektromotoorjõud; ΔI = I2-I1 – voolutugevuse muutus juhis (I2 ja I1 – vastavalt voolutugevuse lõpp- ja algväärtused) ; Δt – voolutugevuse muutumise aeg; L – juhi induktiivsus.

Pooli induktiivsus sõltub elektrijuhtide mõõtmetest ja kujust, magnetvooga ahelduvate keerdude arvust ning keskkonna magnetilisest läbitavusest.

Induktiivsuse mõõtühikuks on henri (1H)

fuusika62

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud