1. klass, ÕpetajaleMuusikaõpetus

Jutulinna muusikaaed

Jutulinna muusikaaed

Jutulinna muusikaaed on veebipõhine 1. klassi muusikaõpik ja lisamaterjalide kogumik, mis toetab õpetajat eesmärkide saavutamisel:

  • õpilastes muusikahuvi tekitamine;
  • õpilaste suhtlus- ja väärtuspädevuste (koostöö, suhtlemisoskus, kohusetunne, vastutustunne, empaatia jne) arendamine;
  • aineoskuste õpetamine;
  • õpilastele jõukohaste ülesannete pakkumine;
  • kultuurilise silmaringi avardamine;
  • Eesti rahvakultuuri ja traditsioonide tutvustamine.

 

Autorid: Anne Ermast, Kaja Kaus, Kristi Kiilu
Kunstnik: Elina Sildre
Toimetaja: Eliisabet Haamer-Below
Digitoimetaja: Katrin Sooäär
Retsensent: Anu Sepp

Õpik on valminud koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga.

Väljaandja kinnitab õpiku vastavust põhikooli riiklikule õppekavale ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt õppekirjandusele kehtestatud nõuetele.

 

Autoriõigus

Maurus Kirjastus OÜ
Tartu mnt 74, Tallinn 10144
telefon: 59 196 117
www.kirjastusmaurus.ee
tellimine@kirjastusmaurus.ee

Kõik õigused käesolevale väljaandele on seadusega kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle väljaande osa paljundada ei mehaaniliselt ega muul viisil.

Jutulinna muusikaaed 1. klassile

Ühele kasutajale 1 aasta.

Anne Ermast

on Tallinna Kivimäe põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendiringi juhendaja.

Ta omandas muusikalise kõrghariduse Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus töötab ka lektorina.

Anne peab oluliseks muusikaõpetuse rolli lapse sisemaailma ja minapildi avardajana, millest lähtuvalt saab kujuneda kultuuriliselt teadlik, kriitiliselt mõtlev loov isiksus. Tema arvates on muusikahariduses vajalik elukestev õpe.

Anne Ermast on kolme lastelaulude kogumiku autor. Ta on valitud Tallinna aasta aineõpetajaks 2018 ning oma heliloominguga valitud Riho Pätsi Koolimuusika fondi laureaadiks 2020.

Kaja Kaus

on Jakob Westholmi gümnaasiumi muusikaõpetaja. Ta omandas muusikalise hariduse Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal ning töötab seal ka rütmika lektorina.

Kaja on õppinud vahetusõpilasena mitmes välisriigis. Rootsis õppides keskendus ta Dalcroze-rütmikale ning liikumisele, mis on nüüdseks saanud muusikaõpetuses tema spetsialiteediks.

Muusikaõpetuses peab ta tähtsaks äratada ja säilitada õpilastes huvi muusika vastu, anda neile võimalus avastada muusikamaailma, kasutades selleks kõiki meeli ning väljendada ennast teadlikult, loovalt ning rõõmutundega.

Kaja Kaus oli 2010. aastal Heino Kaljuste nimelise stipendiumi laureaat ning 2015. aastal omistati talle Tallinna noore õpetaja tiitel.

Kristi Kiilu

on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi ülikoolis. On töötanud õppejõuna Tallinna ülikooli pedagoogilises seminaris ja Rakvere kolledžis ja külalisprofessorina Läti muusikaakadeemias ja Zhengzhou koolieelse kasvatuse kolledžis (Hiina).

Töötades muusika- ja teatriakadeemia muusikapedagoogika eriala õppejõuna peab ta tähtsaks muusikahariduse tervikliku süsteemi toimimist – alusharidusest kuni gümnaasiumi lõpuni üldhariduse, sh klassivälise muusikategevuse ja kooride tegevuse ning huvihariduse mitmetahulises kombinatsioonis.