5. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile. I osa

V. Pinnamood ja inimtegevus

Kuidas pinnamood võib mõjutada minu mobiiltelefoni levi?

Loodus on kujundanud pinnamoodi sadu miljoneid aastaid. Inimtegevus on sellega võrreldes kestnud väga lühikest aega. Pinnamood on määranud inimtegevust ja inimene on pinnamoodi muutnud. Inimtegevuse mõju on tugevnenud alles viimase saja aasta jooksul seoses rahvaarvu olulise tõusuga.

Pinnamood mõjutab inimtegevust

Inimesed vajavad maapinda asulate ehitamiseks, teede rajamiseks, põldude harimiseks ja
kariloomade kasvatamiseks.

1. Arutle, kuidas peab inimene asulate ehitamisel ning teede ja põldude rajamisel arvestama pinnamoega.

Inimestele on maapind väga oluline viljaka mulla pärast. Mulla abil kasvatatakse endale toitu ja riiete valmistamiseks kiudu. Pinnamood mõjutab oluliselt mulla omaduste kujunemist ja ala sobivust põlluks.

Inimtegevus mõjutab pinnamoodi

Tänapäeval on suurenenud inimtegevuse mõju maapinnale. Järjest rohkem muudetakse maapinda asulate ja teede ehitamisel, maavarade kaevandamisel ja maaharimisel.

4. Vali üks olukord eelmisest ülesandest ja arutle pinginaabriga, milliseid tagajärgi võib see inimtegevus kaasa tuua seal elavatele organismidele.

Maakoore erinevates kivimikihtides peituvad erinevad maavarad. Maapinna-lähedastes kihtides olevaid maavarasid kaevandatakse karjäärides ehk maapinnale avatud kaevandustes. Enamasti rajatakse karjääre liiva ja kruusa kaevandamiseks. Eesti kõige olulisem maavara on põlevkivi, mida kaevandatakse nii karjäärides kui ka maa-alustes kaevandustes. Põlevkivist toodetakse elektrienergiat ning saadakse toorainet keemiatööstusele.

6. Tuletage meelde, milleks kasutatakse maapinda kõige enam. Kuidas muudab maapinda paekivi kaevandamine karjäärist? Selgita kaevandamise mõju: a) inimese majandustegevusele; b) loodusele tervikuna. Abiks on küsimused.

Paekivi kaevandamine karjääris. Kopp tõstab paekivi auto kasti.
Paekivi kaevandamine karjääris.

  • Miks rajatakse karjääre?
  • Milleks saadud materjale kasutatakse?
  • Mis võis olla karjääri asukohas enne karjääri rajamist?
  • Kes seda vajasid?
  • Kuidas muutub olukord karjääri rajamisel?
  • Mida peab tegema karjääriga, kui seal kaevandamine lõpetatakse?

7. Mis karjäär on sinu kodule kõige lähemal? Milliseks kujundaksid sina vana karjääri peale kaevandamise lõpetamist? Kirjuta vihikusse või paberile sellest ajaleheuudis „Vanast karjäärist tehti …“ ja joonista oma ideest pilt.

8. Märgi õpitud mõisted kõnelevatesse ruutudesse.

Oskan nimetada inimtegevusi, mis muudavad pinnamoodi …