Dünaamika

Liikumishulk (impulss):

80

kus 82– liikumishulk ehk impulss (kg•m/s või ka kg•m•s-1); m – keha mass (kg); 52a– keha kiirus (m/s)

Newtoni II seadus (liikumishulga muutus):

34

kus 45– kehale mõjuv jõud (N); 46– liikumishulga ehk impulssi muutus st: 47– liikumishulga lõppväärtus, 48– liikumishulga algväärtus (kõik kg•m/s või ka kg•m•s-1);  Δt – liikumishulga muutumiseks kulunud ajavahemik (s). NB! Liikumishulk: 84kus m – keha mass (kg), 52a– keha kiirus (m/s=ms-1)

Newtoni II seadus (jõu definitsioonvalem):

35

kus, 75– keha kiirendus (m/s2=ms-2), m – mass (kg) ja 45– kehale mõjuv jõud (N). NB! Arvutades on otstarbekam kasutada valemit koordinaatkujul: Fx=max

Newtoni III seadus:

36

kus, 50 – jõud, millega II keha mõjutab I, 51– jõud, millega I keha mõjutab II (kõik N)

Keha kiirenduse ja massi vaheline seos kehade vastastikmõju korral:

37

kus, a1 ja m1 – esimese keha mass ja kiirendus; a2, m2 – teise keha mass ja kiirendus (massid kg, kiirendused m/s2 = ms-2)

Keha tihedus:

85

kus ρ – keha tihedus (kg/m3 = kgm-3); m – keha mass (kg); V – keha ruumala (m3)

Resultantjõud:

86

kus 87– kehale mõjuv resultantjõud, 88, 89, … 90 kehale mõjuvad jõud (kõik jõud N); m – keha mass (kg), 9192 , … 93jõudude 8889, … 90 – kehale põhjustatud kiirendused, 43 – resultantjõu poolt põhjustatud keha kiirendus (kõik kiirendused m/s2=ms-2)

Ülemaailmse gravitatsiooni seadus:

94

kus FG – gravitatsioonijõud, G=6,67•10-11 (N•m2)/kg2 – gravitatsioonikonstant, m1 ja m2 – kehade massid (kg), r – kehade vaheline kaugus (m)

Raskusjõud:

95

kus F – raskusjõud (N), g – vaba langemise kiirendus (m/s2), m – keha mass (kg)

Vaba langemise kiirenduse sõltuvust kõrgusest:

96

kus g – vaba langemise kiirendus (m/s2), G=6,67•10-11 (N•m2)/kg2 – gravitatsioonikonstant, M – planeedi mass (kg), R – planeedi raadius (m), h – keha kõrgus planeedi pinnast (m).

Keha kaal:

97

kus W – keha kaal (N), m – keha mass (kg), g – vaba langemise kiirendus, a – keha vertikaalsihilise liikumise kiirendus (mõlemad kiirendused m/s2). NB! „+“ – kui 103aja „-“ – kui 104

Elastsusjõud:

98

kus FE – elastsusjõud (N); k – keha jäikus (N/m); Δl– keha deformatsioon (m)

Rõhk:

99

kus p – rõhk (Pa), F – rõhumisjõud, on alati pinnaga risti! (N), S – jõu mõjupindala (m2)

Hõõrdejõud:

100

kus FH – hõõrdejõud (N); μ – hõõrdetegur (ühikuta!); N – toereaktsioon ehk rõhumisjõuga vastassuunaline jõud, on alati risti pinnaga, millel keha asub/libiseb (N)

Kesktõmbejõud:

101

kus FKT – kesktõmbejõud (N); m – keha mass (kg) ; v – keha (joon)kiirus (m/s), r – keha trajektoori kõverusraadius

Esimene kosmiline kiirus:

102

kus vI – esimene kosmiline kiirus (m/s) – horisontaalse kiirusega visatud keha jääb tiirlema ümber planeedi ringjoonelisel trajektooril, M – planeedi massist (kg), R – planeedi raadius (m), h – keha kõrgus planeedi pinnast, G = 6,67•10-11 (N•m2)/kg2 – gravitatsioonikonstant

results loading