LIIKUMISVÕRRAND ÜHTLASEL SIRGJOONELISEL LIIKUMISEL

Liikumisvõrrand on vektorvõrrand, mis kirjeldab keha asukoha muutumist ajas:

32

kus (tasandil) 30– keha asukohavektor (asukoht) suvaliselt ajahetkel t, 33– keha asukoht (kohavektor) vaatluse alghetkel ja 34– keha poolt ajavahemikul Δt sooritatud nihe, mis ühtlase liikumise korral avaldub omakorda keha kiiruse kaudu 36.

Kui lugeda vaatluse alghetkeks t1=0 ja lõpphetkeks suvaline ajahetk t2=t, siis 37, saamegi liikumisvõrrandiks:

38

Sirgjoonelisel liikumisel piisab keha asukoha täielikuks kirjeldamiseks ühes koordinaadist (liikumine toimub ühemõõtmelises ruumis), seega piisab liikumisvõrrandi kirjeldamiseks ühest koordinaatvõrrandist:

39

Sildid
results loading