Liikumisvõrrand ühtlaselt muutuval sirgjoonelisel liikumisel

Liikumisvõrrand on vektorvõrrand, mis kirjeldab keha asukoha muutumist ajas:

58

kus sirgel 59– keha asukohavektor (asukoht) suvaliselt ajahetkel t, 60– keha asukoht (kohavektor) vaatluse alghetkel ja 61– keha poolt ajavahemikul Δt sooritatud nihe, mis ühtlaselt muutuva  liikumise korral avaldub omakorda 62.

Võttes vaatluse alghetke t1 = 0 ning tähistades suvalise lõpphetke t2 = t (ehk Δt = t), saame sirgjoonel ühtlaselt muutuva kiirusega liikuva keha liikumisvõrrandiks

63

Sildid
results loading