Välja visualiseerimine: välja jõujoon ja ekvipotentsiaalpind

Elektromagnetväli (ka elektri- ja magnetväli eraldi võetuna) pole ühegi meie meeleorganiga tajutavad – väli avaldub tema mõjus laetud osakestele.

Väljade kirjeldamiseks kasutatakse kujutletavaid jooni – jõujooni.

Seal, kus väli on tugevam, paiknevad jõujooned tihedamalt. Kuna väljade puhul kehtib super­po­sit­siooni printsiip (väljade mõjud liituvad), siis kui ruumis on korraga mitme objekti poolt tekitatud väl­jad, kirjeldavad jõujooned resultantvälja – järelikult ei saa välja jõujooned omavahel lõikuda.

Välju saab kirjeldada ka väljaenergia kaudu. Ühesuguse väljaenergiaga, mida iseloomustab välja­po­tent­siaal, punktide hulka nimetatakse ekvipotentsiaalpinnaks. Ekvipotentsiaalpinnad on alati risti väl­ja jõujoontega.

Jõujooned ja ekvipotentsiaalpinnad on ühte ja sama välja kahe erineva nurga all kirjeldavat abi­va­hendit, mis mõlemad sisaldavad endas infot ühe ja sama välja kohta.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading