Veaarvutus

Mõõtmiste aritmeetiline keskmine:

6

kus x ̅=Xt – mõõdetud suuruse aritmeetiline keskmine (mõõtmistulemuse tõenäoline väärtus), x1, x2, … xN – mõõdetud suuruse x väärtused 1, 2 … N-dal mõõtmisel

Mõõtmiste ruutkeskmine:

7

kus (x^2 ) ̅– mõõdetud suuruse ruutkeskmine, x1, x2, … xN – mõõdetud suuruse x väärtused 1, 2 … N-dal mõõtmisel

Mõõdetud suuruse efektiivväärtus:

8

kus Xef – suuruse efektiivväärtus; (x^2 ) ̅– mõõdetud suuruse ruutkeskmine

Standardhälve täieliku (esindusliku) valimi korral:

11

kus σN – standardhälve, N – teostatud mõõtmiste arv, Xi – katsetes (1, 2, … N) mõõdetud suuruse väärtus ja Xt mõõdetud suuruse keskväärtus (suuruse tõenäoliseim väärtus)

Standardhälve mittetäieliku valimi korral:

12

kus σN – standardhälve, N – teostatud mõõtmiste arv, Xi – katsetes (1, 2, … N) mõõdetud suuruse väärtus ja Xt mõõdetud suuruse keskväärtus (suuruse tõenäoliseim väärtus)

Mõõtemääramatus (A-tüüp):

13

kus ∆x – suuruse x mõõtemääramatus, σN – standardhälve ja A – usaldusnivoo konstant (A=1 => mõõtmise usaldusnivoo 68,3%≈68%; A=2 => mõõtmise usaldusnivoo 95,4%≈95%; A=3 => mõõtmise usaldusnivoo >99,7%)

Koondmõõtemääramatus:

14

Δx – koondmõõtemääramatus, ΔxA – A-tüüpi mõõtemääramatus; ΔxB – B-tüüpi mõõtemääramatus

Ülem- ja alamtõkke meetod:

Xmin – alamtõke – mõõdetud suuruse minimaalne väärtus, Xmax – ülemtõke – mõõdetud suuruse maksimaalne väärtus.

Kaudselt mõõdetud suuruse ligikaudne väärtus:

15

Kaudselt mõõdetud suuruse mõõtemääramatus:

16

kus Xmax – suuruse ülemtõke, Xmin – suuruse alamtõke

 

Veaarvutusvalemid:

Valemites kasutatakse järgmisi mõõdetud suurusi: 17 ja 18

Summa/vahe:

19

Korrutis:

20

Jagatis:

21

Aste:

22

Juur:

23

results loading