Magnetväli

Magnetväli on füüsikaline üldmudel sellest, kuidas toimub vastastikmõju liikuvate elektrilaengute ja/või magnetiliste omadustega ainete vahel.

Magnetvälja igas konkreetses punktis on määratud nii tema suund kui ka suurus (tugevus), seega on ka magnetvälja, nagu elektriväljagi puhul tegemist vektorväljaga.

Kõige tavalisemalt on magnetväli defineeritud kas liikuvale laetud osakesele väljas mõjuva jõu (Lo­rentz’i jõu kaudu) või vooluga juhtmele mõjuva jõu (Ampere’i jõud) kaudu.

Rangelt võttes on magnetvälja puhul tegemist elektromagnetvälja ühe avaldumisvormiga. Mag­net­väli ilmneb taustsüsteemis, mille suhtes välja tekitav elektrilaeng liigub (elektrivälja tugevus muutub). Seega eksisteerib koos magnetväljaga alati ka elektriväli, mis koos moodustavadki elektro­mag­net­välja.

Kui ühes ruumipunktis on korraga mitu erinevat magnetvälja, siis liituvad nende väljade magnetinduktsioonid nagu vektorid (superpositsiooni printsiip). Kui magnetväljad nõrgendavad teineteist, siis avaldub see välja tekitavate kehade/voolude tõukumises, kui väljad tugevdavad teineteist, siis mõjuvad kehade/voolude vahel tõmbejõud.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud