LIIKUMISGRAAFIK ÜHTLASEL SIRGJOONELISEL LIIKUMISEL

Liikumisvõrrandist saadavat graafikut, kus aeg on vabamuutujaks ning keha asukoht (asukoha koordinaat) seotud muutujaks nimetatakse liikumisgraafikuks.

Ühtlaselt sirgjooneliselt liikuva keha liikumisvõrrand on:

39

Ühtlasel sirgjoonelisel liikumisel on liikumisvõrrandiks lineaarvõrrand – vabamuutuja (t) on võrrandis astmes +1 – järelikult on ühtlase sirgjoonelise liikumise graafikuks sirgjoon.

40

Graafiku ordinaattelje (x-telje) lõike­punkt tä­his­tab tavaliselt (eeldusel, et koor­di­naat­telgede lõi­ke­punktis on nii aeg kui ruumi­koordinaat võrdsed nulliga) keha algasukohta.

Kui liikumisgraafik on horisontaalne sirge (joon A), siis keha seisab paigal.

Kui liikumisgraafik on tõusev sirge (joon B), siis liigub keha valitud telje suunaliselt. Ta­valiselt vali­takse telje suunaks vaatleja vaa­te­suund, joonisel kuju­ta­takse positiivse suunana tavaliselt suunda vasakult paremale.

Kui liikumisgraafik on langev sirge (joon C), siis liigub keha valitud teljele vastassuunaliselt. Seega liigub taolise graafikuga kujutatud keha vaate­suu­nale vastassuunas, joonisel kuju­ta­takse „negatiivses suunas“ liikuvat keha liikumas paremalt vasakule.

Sildid
results loading