Majandusgeograafia ja majanduse struktuur

Mis on majandus? Vajalike kaupade ja teenuste tootmine üksikisikule ja kogu ühiskonnale, nende tarbimine raharingluse kaudu ongi majandus. Majandus jaotub tasemeteks: üksikisik, kogukond, riik, maailm.

Millega tegeleb majandusgeograafia? Majandusest rääkides peame silmas selle ruumilist paiknemist, selle iseärasusi. Majandusnähtuste ruumilist levikut ja selle iseärasusi seletab majandusgeograafia, mis on ühiskonnageograafia haru. Enam pööratakse tähelepanu sellele, kus ja miks on teatud tüüpi tootmine ja teenindus arenenud, kuhu on kasulik ettevõtteid rajada. Uuritakse transporti, tööjõudu ja rahvusvahelist kaubandust. Nt Pärnus puhatakse magevee ja liivaranna tõttu, päevas kuni 30 000 inimest on rannas.

Majandussektorid ja majandusharud. Vanad majandusharud on põllumajandus, kaubandus ja veondus. Majandust saab jaotada kolme harru:

  1. hankiv (põllumajandus, kalandus, metsandus)
  2. töötlev ( tööstused)
  3. teenindav (veondus, tervishoid, haridus, teadus jne)

Tänapäeval on kiiresti arenev teenindav majandus, sellest sõltub riikide arengutase. Eestis on teenindavas majanduses hõivatud kuni 64 % töötajatest.

Mis on majanduskaardid? Üldgeograafilistel kaartidel on näha asustus, teedevõrk, maavarad, haldusüksuste piirid. Majanduskaardid kirjeldavad majandusnähtuste levikut, nii saab riike ja regioone omavahel võrrelda. Erikaartidel kirjeldatakse turismi, veondust (nt lennuliiklust kajastavad kaardid).

Prantsusmaa lennuliikluse kaart

Prantsusmaa lennuliikluse kaart

Mis on kartogramm ja kartodiagramm? Majanduskaartidel kujutatakse andmeinfot kas diagrammide või värvidena ning samuti kombineeritult. Kartogramm on taustale paigutatud arvjoonis. Kartodiagramm on kombineeritud kartogrammist ja diagrammidest. Kartogramm sobib kasutamiseks piiritletud maaüksuste puhul. Saab esitada kartulisaaki, asustustihedust. Kasutatakse erinevaid tausta värvitoone, punktide tihedust või viirutust.

Kartodiagramm

Kartodiagramm

 

Lisainfo

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.