5. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 5. klassile. I osa

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid tutvustavad Eestimaa eri paiku. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

  • Koos teooria ja harjutamine.
  • Kompaktselt esitatud teooria.
  • Metoodiliselt mitmekesised ülesanded.
  • Digiõpet toetavad ülesanded.
  • Lõimingut toetavad ülesanded.
  • Funktsionaalse lugemise ülesanded.
  • Töö sõnavaraga.
  • Haruldaste sõnade näited.
  • Sõnastik tööraamatu lõpus.
  • Eestimaad tutvustavad tekstid.

Digiteeritud materjali aluseks on 2018. aasta esmatrükk.

Varsti saadaval

Reet Varik (Igav) on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna reaalkoolis. Reet on juhendanud paljusid õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on emakeele seltsi liige.

Kaja Männi on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jüri gümnaasiumis.

results loading