Rahvusvaheline kaubandus

Kaubandus kujunes välja juba varaagraarühiskonnas.

Kaubavahetus:

article-new-thumbnail-ehow-images-a04-jg-35-trade-goods-services-money-800x800  weme_0001_0004_0_img0071

Kaubandus on nii kohalik kui riikidevaheline. Rooma kaubavõrk 180 pKr.:

Europe_180ad_roman_trade_map

Väliskaubandus on ühe riigi kaupade ja teenuste eksport ja import kokku. Rahvusvaheline kaubandus tekkis 16.-18.sajandil, suurte maadeavastuste aegu. Tööstuslik pööre vajas tooraineid, mida veeti Aasia ja Aafrika ning Ladina-Ameerika riikidest, sinna veeti valmistoodangut, nii hakkas kujunema maailmaturg. Praeguseks on kujunenud olukord, kus vähem arenenud riikides valmistatakse tooted (riide, mänguasjad, jalatsid) ja neid müüakse enam arenenud riikides.

Rahvusvahelise kaubanduse teke

Riigid saavad rahvusvahelise kaubanduse abil kasutada geograafilise tööjaotuse eeliseid ja oma majandusharusid spetsialiseerida, selleks et suurendada SKT. Igal riigil pole otstarbekas kasvatada viinamarju või toota autosid.

Globaalne kaubavedu laevadega:

2013.04.16.Global-Shipping-Routes

Rahvusvahelise kaubanduse tekkepõhjused: kasu ostjale ja müüjale; hindade erinevus, toota mujal on odavam; ressursid on riigiti erinevad; mitmekesised tooted ja teenused, et ostja saaks valida (nt kas Euroopa või Aasia auto?).

Rahvusvahelise kaubanduse eelised: välisinvesteeringud toetavad majanduse arengut, luuakse uusi töökohti, konkurents tagab teenuste ja toodete kvaliteedi, saab spetsialiseeruda. Rahvusvaheline kaubandus tekitab probleeme vähem arenenud riikides, kus saadud hüved kogunevad vähemuse kätte ja võib tekkida lokaalne tööpuudus, pole tagatud riigi ühtlane ja stabiilne areng.

Kaubandusteooriate areng

Merkantilism

Rahvusvahelise kaubanduse mõiste võttis kasutusele Antonio Margaretti 12.sajandil Itaalias. Merkantilism tekkis 15.sajandil ja valitses 18.sajandi teise pooleni, sel ajal olid tekkinud riigid ja vallutati asumaid. Soovitati suurendada riigi hõbeda ja kullavarusid, sest see määras riigi jõukuse ja sõjalise võimekuse. Kaubandusbilanss pidi olema ülejäägiga, sisse tohtis vedada vähem, välja rohkem. Importkaubale kehtestati tollimaksud ja kvoodid, eksporti toetati riigi poolt rahaliselt.
Järgmine on absoluutse eelise teooria, šoti majandusteadlane Adam Smith arvas, et tootjal, kellel on madalam omahind omab eelist tootja ees kelle omahind on kõrgem. Riigi jõukus seisneb selles, kui palju on kapitali ja kui palju selle eest saab kaupu osta. Vaba turumajandus ja konkurents paneb inimesi tegema seda, mida ta ise ei vaja, aga teistel on tarvis. Riik ei peaks sekkuma majandusellu, nii sai alguse liberaalne turumajandus.

Adam Smith

Adam Smith (1723-1790)

Suhtelise eelise teooria pärineb inglaselt David Ricardolt, kes näitas, et spetsialiseerumine aitab kogutoodangut suurendada isegi siis, kui igal alal ollakse väikese produktiivsusega. Tuleb keskenduda kaupadele, mille kulud on madalad. Kui prantslased saavad meid odavamalt toita, siis sööme nende nisu ja kulutame oma aega millegi muu peale, lõik kõnest parlamendis teraviljaseaduse asjus. Mida vähem riik sekkub majandusse, seda suurem on majanduslik aktiivsus.

David Ricardo (1772-1823)

David Ricardo (1772-1823)

Maailmakaubanduse areng alates 20.sajandist

Vabakaubanduse põhimõtted toimisid Inglismaa majanduses aastatel 1840-1925. Sel perioodil saavutaski UK oma jõukuse. Siis toimus 1930.a. ülemaailmne majanduskriis. USA kehtestas kriisi ajal importkaupadele tollimaksu, et toetada omamaist tootmist, sama tegid majanduskriisi ajal teisedki riigid, mis kokkuvõttes süvendas majanduslangust.

USA dollari ostujõud 20 sajandil:

usd-inflation

Maailmakaubandusele avaldasid negatiivset mõju ka mõlemad maailmasõjad. 20.sajandi keskpaigas saabus uus maailmakaubanduse arengu etapp, aastad 1950-1970 kujunesid nn kuldajastuks. Järgnevatel aastatel hakkas kaubanduse maht kahanema, uus tõus tuli 1980.a. lõpus, kui langes nn raudne eesriie, tekkis euroala ja kiiresti arenesid suurriigid Hiina, India ja Brasiilia. Kaubandus kasvas viimsel 20.sajandi aastakümnel kiiresti kuni 2008.aasta majanduskriisini. Praeguseks on suurenenud teenuste osatähtsus kaubanduses, pangandus, side, välisturism jne. Tänapäeval liigutakse järjest enam vabakaubanduse suunas, pole kvoote, tollimakse, seaduslikke piiranguid.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed:

20120515-800px-WTO_map_2005en

Vabakaubanduslepinguga tagatakse osapoolte täielik konkurentsivabadus ja rahvusvahelise tööjaotuse vaba areng. Euroopa Liit ja USA peavad sellesuunalisi läbirääkimisi, et sõlmida vabakaubanduslepe, mis võimaldaks kaubavahetust 455 miljardi euro eest aastas.

Maailmakaubanduse kiirele arengule on kaasa aidanud: uued rahvusvahelised kaubandusharud, rahvusvaheliste firmade kiire areng, vabakaubanduse areng, transpordi areng, elatustaseme tõus, Euroopa Liidu laienemine, suletud riikide avanemine koostööks.

Maailma suurimad importijad ja eksportijad:

World Arm Trade

Mõned riigid on moodustanud sadamates ja raudteesõlmedes vabamajandustsoone. Riigi arengu kiirendamiseks meelitatakse tsooni investeeringuid, tehakse tolli- ja maksusoodustusi.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.