7. klassBioloogia

Bioloogia tööraamat 7. klassile

Sisukord

1.3. Bioloogia seosed teiste loodusteaduste, igapäevaelu ja tehnoloogiaga

Bioloogia on teadusharu, mis uurib elu. See tähendab, et kõikjal, kus on elu, on ka bioloogiat. Ka inimene on bioloogias tähtis uurimisobjekt. Järgnevad ülesanded aitavad sul luua seoseid,

  • kuidas on bioloogia seotud teiste loodusteadustega,
  • milline roll on bioloogial tehnoloogia arengus,
  • milliseid bioloogiateadmisi ja -oskusi on erinevates elukutsetes vaja,
  • kuidas bioloogia meie igapäevaelus väljendub.

Ehk kokkuvõtvalt: siin alateemas saad õppida analüüsima ja selgitama, kus saab bioloogiateadmisi kasutada. Samuti saad siin arendada oma suhtlemis- ja kuulamisoskust intervjuu läbi viimisel.

Bioloogia, astrobioloogia, ökoloogia, rakubioloogia, bioonika, geneetika, mükoloogia, botaanika, anatoomia, füsioloogia.
Erinevad bioloogia teadusharud. Uuri, millised on tuttavamad ja millised võõrad.

Vanasõna ütleb küll, et enne mõtle, siis ütle, kuid ajurünnaku reegel on vastupidine: ära mõtle, kohe ütle!

Bioloogia igapäevaelus ja tehnoloogia arengus

Korraldage klassis ajurünnak. Kirjuta lause lõpetamiseks üles kõik variandid, mis pähe tulevad. Lisa juurde ka klassikaaslaste mõtteid.

Elusloodus inspireerib …

Vastus salvestatud!

Otsi internetist veel näiteid, milliseid ideid on teadlased ja leiutajad elusloodusest saanud. Kasuta otsingusõnana näiteks nature inspired inventions.

Miks see oluline on? Miks tasub otsida internetist inglise keeles? Väga suur osa internetis leiduvast teabest on inglise keeles, seega on suurem tõenäosus, et ka sinu otsitava sõna või fraasi kohta leidub rohkem vasteid inglise kui eesti keeles.

Bioloogiateadmised elukutsetes

Vali nimekirjast viis ametit ja järjesta need. Esimeseks kirjuta amet, kus on sinu meelest kõige rohkem bioloogiateadmisi vaja. Ole valmis oma otsust põhjendama.
Võrdle oma edetabelit klassikaaslastega.

Aednik
Elektrik
Füsioterapeut
Hambaarst
Juuksur
Kirurg
Loomaarst
Massöör
Näitleja
Pagar-kondiiter
Personalijuht
Programmeerija
Päästja
Raamatupidaja
Sisearhitekt

QR kood haridusportaalis edu.ee ametite andmebaas.

Vajad rohkem infot, et otsustada? Uuri siit: haridusportaalis edu.ee ametite andmebaas.

Vastus salvestatud!

Intervjuu aeg!

1. Kehastu reporteriks.
2. Mõtle ise ja aruta klassikaaslastega läbi, mis on intervjuu eesmärk.
Pane see kirja.
3. Tee kahele aktiivselt töötavale inimesele ettepanek osaleda sinu
bioloogiatunni ülesandes.
4. Lepi intervjueeritavatega kokku, kus ja millal kohtute või helistate.
Tutvusta neile nii käesolevat ülesannet kui ka laiemalt seda
alateemat, mis praegu bioloogiatunnis käsil on. Lisa juurde, kui
palju aega nad võiksid vestluseks varuda.
5. Valmista ette oma küsimused.
6. Vii kokkulepitud aegadel läbi intervjuud, kus küsid mõlemalt inimeselt
samu küsimusi.
7. Võrdle tulemusi ja kirjuta kokkuvõte.

 

EESMÄRK ehk mis on intervjuu mõte?
Selle intervjuuga plaanin leida vastuse järgmistele küsimustele: …

I intervjueeritava vastused Küsimused II intervjueeritava vastused
Töövaldkond ja
ametinimetus
Peamised tööülesanded
ja -tegevused
Mis hetkedel on selles ametis bioloogiateadmisi vaja ja kui sageli tuleb elusloodusega arvestada?
Sinu küsimus nr 1:
Sinu küsimus nr 2:

KOKKUVÕTE ehk mida ma märkan tulemusi uurides?
Kahe intervjuu vastustest saab järeldada, et …

Vastus salvestatud!