6. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 6. klassile. II osa

Nimisõnad

Tuleta meelde varem õpitut. Lõpeta laused.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

RÜHMATÖÖ:

HARJUTUS 7

Milline rühm leiab kõige rohkem erinevaid nimisõnu?

  1. Moodustage 3–4-liikmelised rühmad.
  2. Kirjutage määratud aja jooksul (1–2 minutit) vihikusse võimalikult palju nimisõnu. Kõik nimisõnad peavad märkima klassis olevaid esemeid või isikuid.
  3. Seejärel kirjutab iga rühm oma sõnad kordamööda tahvlile enda rühma jaoks mõeldud tulpa. Teiste rühmade sõnu korrata ei tohi. Kui kirjutatud sõna ei ole nimisõna, tõmmatakse see maha.
  4. Kui kellelgi enam uusi sõnu lisada pole, loeb iga rühm punktid kokku. Iga kirja pandud nimisõna eest saab rühm ühe punkti, iga maha tõmmatud sõna eest kaotab punkti.
  5. Võidab see rühm, kes kogus kõige rohkem punkte.
UURI INTERNETIST:

Täienda lauseid Aasia riikide kohta. Kasuta Vikipeedia abi. Lünkadesse tuleb kirjutada vaid nimisõnu. Sõna järele sulgudesse kirjuta, millises arvus ja käändes on seda kasutatud.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Leia kolmele Aasia vanasõnale lähedase või sama sisuga vaste eesti vanasõnade hulgast. Nt Võõrastes asjades – nägija, omades – pime. (Vietnami) Teise silmas pindu näeb, enda silmas palki mitte. (Eesti) Vajaduse korral kasuta vanasõnaraamatu abi.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

RÜHMATÖÖ:

Lisaülesanne

Jagunege kolmeliikmelisteks rühmadeks. Iga rühm leiab kaks vanasõna, mida ei ole tööraamatus veel kasutatud. Silbitage vanasõnad. Ühe vanasõna segamini aetud silbid paigutage ühele reale, teise omad teisele reale jne. Jätke iga silbirea alla üks vaba rida. Kui vanasõnad on silbitatud, laske ülesanne mõnel teisel rühmal lahendada.

Nt tus, hoo, ga, õn, ne, le, ta, ees, tus
Hooletus ees, õnnetus taga.

RÜHMATÖÖ:

Vanasõnamäng

Klass jaguneb kaheks rühmaks. Õpetaja annab igale õpilasele ühe vanasõna. Esimene mängija loeb vanasõna ette ja ütleb vastasvõistkonna mängija nime, kes peab teistele selgitama vanasõna tähendust. Õpetaja hindab, kas vastus on õige – sel juhul saab võistkond punkti.

Järgmisena loeb teise võistkonna mängija vanasõna ja esimese võistkonna mängija selgitab.

Mängu võidab rohkem punkte saanud võistkond.

HARJUTUS 10

Loe järgmist katkendit. Täida ülesanded.

Jooni alla kõik nimisõnad.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Täida tabel. Lisa katkendist leitud nimisõnade hulgast iga käändenimetuse alla üks näitesõna. Seejärel moodusta samast sõnast mitmus, kääne jäta samaks.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Selgita järgmiste sõnade tähendust. Vajaduse korral kasuta „Eesti õigekeelsussõnaraamatu“ või „Võõrsõnade leksikoni“ abi.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Selgita oma sõnadega, mida tähendavad järgmised tekstis esinenud väljendid.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Miks ütleb autor katkendi lõpus, et tal on halb tunne? Põhjenda, millest see võib tingitud olla.

Logi sisse

Vastus salvestatud!