6. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 6. klassile. II osa

Omadussõna

Lisa pildilt omadussõnu, mis…

Logi sisse

Vastus salvestatud!

PANE TÄHELE:

Kirjuta sulgudesse, kas paksus kirjas sõna on nimisõna (NS) või omadussõna (OMS). Seejärel moodusta uus lause, kus kasutad sama sõna vastupidises rollis (nimisõna omadussõnana või omadussõna nimisõnana). Võid moodustada täiesti uue sisuga laused.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

PANE TÄHELE:

Omadussõnu saab tuletada teistesse sõnaliikidesse kuuluvatest sõnadest. Selleks kasutatakse erinevaid omadussõnaliiteid.

Uuri tabelit ja täida ülesanded.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

VASTA SUULISELT:
 • Millistesse sõnaliikidesse kuuluvad esimeses tulbas olevad sõnad?
 • Liited kannavad erinevaid tähendusi, nt sõnas „tilluke“ märgib -ke väiksust või hellitust. Mis tähendusega on sinu arvates kolm viimast liidet?
 • Kirjuta eelviimasesse tulpa veel üks sõna, mille saad sama rea liidet kasutades. Liitele tõmba joon alla. (NB! Sõnakuju võib liite lisamisel muutuda.)
 • Lisa viimasesse tulpa nimisõna, mille juurde sobib sinu moodustatud omadussõna.
KIRJUTA VIHIKUSSE:

Lisaülesanne

Moodusta harjutuse 13 kahe viimase tulba iga sõnapaariga üks lause.

PANE TÄHELE:

Liidete kasutamisel tuleb tähele panna järgmist.

 1. Liites -lik on osastavas käändes kaks k-d: vajalikku (millist?). Kaks tähte on ka nendes lik-lõpulistes mitmuse vormides, mis moodustatakse osastava käände põhjal: vajalikkude, vajalikkudele.
 2. Ne- ja line-liitega sõnad muutuvad järgmiselt:
  -ne: varaja/ne – varaja/se – varaja/st;
  -line: elu/line – elu/lise – elu/list.

Kääna sõnapaare konarlik tee ja sakiline serv kõikides ainsuse ja mitmuse käänetes. Liide eralda kaldkriipsu(de)ga.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Loe teksti. Jooni alla liitega omadussõnad (iga lõigu lõpus on kirjas, mitu sõna tuleb alla joonida). Täida teksti järel olev tabel.

Siinai mägi

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Täida tabel.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Selgita järgmiste väljendite tähendust.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Täida lüngad.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

PANE TÄHELE:

Võrdlusastmeid ei saa moodustada nendest omadussõnadest,

 • millel puuduvad muud käändevormid, nt igavavõitu (film), poisiohtu (noormees), kullakarva (ehted);
 • mis näitavad juba iseenesest omaduse määra, nt esimene, üliandekas.
Kolm trepiastet. Kõige alumine trepiaste on märgistatud numbriga 3 ja astme peal on kirjas rõõmus, helge, särav. Kõrguselt järgmine trepiaste on numbriga 2 ja kirjaga rõõmsam, helgem, säravam. Ülemine trepiaste: nr 1, kõige rõõmsam, kõige helgem, kõige säravam.

Lisa omadussõnale antonüüm. Moodusta mõlemast sõnast keskvõrre ja kõige-ülivõrre.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

PANE TÄHELE:

Kõige-ülivõrret saab moodustada kõikidest omadussõnadest. Osast omadussõnadest on võimalik moodustada lühikest ülivõrret. Selle tunnuseks on lõpp -im või -em. Lühikese ülivõrde moodustamine sõltub mitmuse osastava käände vormist.

 1. Kui mitmuse osastavas on võimalik vaid sid-vorm (nt roosasid), siis lühikest ülivõrret moodustada ei saa.
 2. Kui mitmuse osastava tunnus on -id, kirjutame lühikese ülivõrde saamiseks d asemele m-i. Nt ilusai/d → ilusai/m; teravai/d → teravai/m, vagurai/d → vagurai/m.
 3. Liitega -lik lõppevate sõnade lühike ülivõrre on -likem. Nt õnnelikem, kannatlikem.

Jäta meelde järgmiste sõnade lühikese ülivõrde vorm!

 • vana – vanim, külm – külmim, laisk – laisim, pikk – pikim
 • hea – parim
 • ke-lõpulistes sõnades lüheneb tüvi: õhuke – õhim, pisike – pisim

Jooni alla kesk- ja ülivõrdes omadussõnad. Moodusta neist algvorm ning ülejäänud võrdlusastmed, sh lühike ülivõrre, kui see on võimalik. Kirjuta vormid tabelisse.

Logi sisse

Vastus salvestatud!