10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Lähiajalugu gümnaasiumile. III osa

1.1. KÜSIMUSED JA ÜLESANDED

1. Milliste tegurite alusel võib maailma riike 20. sajandi sündmuste valguses rühmitada? Milline neist liigitusviisidest võiks olla kõige olulisem? Põhjendage.
2. Tooge välja kaks peamist 20. sajandil toimunud põhimõttelist muutust inimeste maailmatunnetuses ning mentaliteedis.

3. Milline 20. sajandi sündmus on toonud kaasa kõige suuremaid muudatusi? Põhjendage oma seisukohta.
4. Kuidas mõjutasid maailmasõjad 20. sajandi kultuuriloolist arengut? Kinnitage oma arvamust näidetega.
5. Mille poolest erineb tänapäeval lääneriikide positsioon maailmas sajanditagusest ajast? Põhjendage oma arvamust.