4. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 4. klassile. I osa. Sügis

3. Väikse nulli suur tähtsus

Number nulli kasutuselevõtmine oli matemaatika ajaloos väga oluline sündmus. Seoses sellega kujunes välja meile kõigile tuttav kümnendsüsteem, milles igal numbril on kindel tähendus vastavalt oma asukohale ehk järgule arvus.

TARKUS:
  • Arvu järgud on ühelised (Ü), kümnelised (K)sajalised (S) ja tuhandelised (T).
  • Arvud 1, 10, 100 jne on järguühikud.
  • Iga kõrgema järgu ühik on 10 korda suurem talle eelnevast madalama järgu ühikust.

10 Ü = 1 K

10 K = 1 S

10 S = 1 T

  • Kui ühesuguseid järguühikuid on mitu, siis moodustab nende summa järkarvu, näiteks 1000 + 1000 2000 ja 100 + 100 + 100 = 300.

Mõtle oma sünniaastale. Kirjuta, mitu tuhandelist, sajalist, kümnelist ja ühelist selles arvus on.

_____ T, _____  S, _____ K, _____ Ü.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

TÄHTIS:

Puuduva järguühiku kohale kirjutatakse null.

Lahenda vihikusse

1. Mõtle välja neli erinevat neljakohalist arvu.

2. Kirjuta need samad arvud sõnadega.

3. Lugege paarilisega vastastikku oma arvud teineteisele ette ja kirjutage need (numbritega) üles.

Kodused ülesanded 3