KIIRUSE GRAAFIK JA LÄBITUD TEEPIKKUS/NIHE

Liikugu keha ajavahemikul Δt=t2-t1 ühtlase kiirusega v0x. Sellise liikumise korral on keha kiiruse võrrand, vx=v0x, sest ühtlasel liikumisel ax=0 ja  vx=v0x ning selle kiiruse graafikuks on ajateljega horisontaalne sirge.

Markeerime abijoontega vaatluse alg- ja lõpphetked ning märkame, et graafiku alla abijoonte vahele jäävaks kujundiks on ristkülik. Arvutame selle kujundi pindala.

53

Ristküliku pindala avaldub teatavasti külgede pikkuste korrutisega. Meie ristküliku ühe külje pikkus on võrdne keha kiirusega (vx) ja teise külje pikkus ajavahemikuga (Δt). Seega:

Sx=vx∙Δt.

Märkame, et kiiruse ja ajavahemiku korrutis on võrdne keha poolt läbitud teepikkusega (sooritatud nihkega).

Taolist, kiiruse (või muu suuruse) graafiku alla jääva kujundi pindala kaudu teepikkuse (või muu suuruse) leidmist nimetatakse graafilise integreerimise meetodiks.

Sildid
results loading