LIIKUMISVÕRRAND – KIIRUSE JA LÄBITUD TEEPIKKUSE SÕLTUVUS AJAST

Kui keha liigub punktist A punkti B, siis kirjeldab keha asukoha muutumist nihkevektor 19, mis avaldub keha asu­kohavektorite 20ja 21muu­duna:

22

23

24

25

26

Nihkevektori koordinaadid Δsx ja Δsy iseloomustavad seda kui palju ja millises suunas keha selle telje sihis liigub.

Kui keha sooritab ajavahemiku Δt jooksul nihke 19, avaldub keha kiirus:

27

28

29

Kiirusvektori koordinaadid vx ja vy näitavad millise kiirusega ja millises suunas keha selle telje sihis liigub.

Võrrandit, mis kirjeldab keha asukoha (vektori) muutumist ruumis aja jooksul nimetatakse liikumisvõrrandiks.

Keha asukoha(vektori) 30muutus ajavahemiku ∆t=t2-t1 (t2 – vaatluse lõpphetk, t1 – vaatluse alghetk) jooksul avaldub keha algasukoha 31 ja ajavahemiku jooksul sooritatud nihke 19kaudu:

32

kus 33– keha asukoht (kohavektor) vaatluse alghetkel ja 34 – keha poolt sooritatud nihe.

Enamasti väljendatakse liikumisvõrrand mitte vektor- vaid liikumistrajektoori koordinaatvõrrandi(te süsteemi)na

35

Sildid
results loading