Massi ja energia ekvivalentsus

53

kus E – keha koguenergia (J), m – keha mass (kg), c = 3•108 m/s – absoluutkiirus

results loading