Transport Euroopas

Transport ehk veondus on inimeste ja kaupade vedu riigi sees ja riikide vahel. Veondus aitab kaasa geograafilisele tööjaotusele. Transporti saab jaoatada mere-, õhu-, vee-, jõe-, maantee-, raudtee- ja torutranspordiks. Liikluse arendamine toob kaasa keskkonnaprobleeme.

Sõitjate vedu võib toimuda õhu, vee ja maa kaudu. Euroopa linnu ühendavad erinevad transpordiliigid. Amsterdamist saab sõita Viini mööda veeteed, kuhu on kaevatud 170 km pikkune kanal.

Veetee

Veetee

Populaarseim liikumisvahend on auto, 90% maismaasõitudest tehakse autoga. Ülikiired rongid liiguvad 300 km tunnis ja on tulevikus parimad liiklusvahendid.

Kiirraudteedevõrgustik Euroopas

Kiirraudteedevõrgustik Euroopas

Riikidevahelises liikluses on  tähtsal kohal lennundus. Euroopa suurimad lennujaamad on Londoni ja Pariisi lähistel.

Kaubavedu toimub autode, rongide ja laevade abil. Autoveod moodustavad Euroopa Liidu sisestest vedudest 76%. Islandil, Küprosel ja Maltal pole raudteed. Eestis ja Lätis on raudtee veosekäive suurem kui maanteedel, sest nende riikide kaudu veetakse Venemaa kaupu Euroopasse. Sellist kaupu muutmata vedu nimetatakse transiidiks. Suurima veosekäivega sadam on Rotterdam, teisel kohal on Antverpen ja kolmandal on Hamburg.

Kaubalaev

Kaubalaev

Jõetransport on tähtis Hollandis, Belgias ja Saksamaal, kaubad liiguvad sadamatest sisemaale (Rein, Elbe, Doonau). Hiidtankerid toovad Euroopasse Pärsia lahe äärsetest maadest naftat, konteinerlaevad kaupu Hiinast ja Jaapanist. Torusid mööda liigub maagaas Venemaalt Euroopasse.

Gaasitorudevõrgustik Venemaalt Euroopasse

Gaasitorudevõrgustik Venemaalt Euroopasse

Maagaasi transporditakse ka Põhjamere ja Vahemere põhjas olevate torude kaudu. Valmis on Nordstreami gaasijuhe läbi Läänemere, plaanitakse ehitada Southstream läbi Musta mere.

CEU939

Transpordikoridorid Euroopas on vajalikud liikluse sujuvamaks kulgemiseks. Eesmärgiks on mitme transpordiliigi ühendamine võrgustikuks, et tagada turvalisus ja keskkonnale vähem kahju teha. Nt Läänemere-Aadria koridor, Helsinki-Valetta koridor, kokku 10 suunda, mida rahastatakse Euroopa Ühendamise rahastust ja see peaks valmima 2030.a.

Euroopa transpordi põhivõrgu 10 koridori:

rgin-1311-TEN-T map

Millised on transpordiga seotud keskkonnaprobleemid? Mootoritest lendub õhku kasvuhoonegaase, liiklustiheduse kasvades suureneb kasvuhoonegaaside emissioon. Suurim saastaja on maanteetransport. Probleemi lahenduseks on biokütuse osatähtsuse suurendamine. Selleks biokütuse tootmiseks tuleb kasvatada toidutaimi, mis viib aga toiduainete hinnatõusuni.

Biokütuse teekond valmistamisest kasutamiseni

Biokütuse teekond valmistamisest kasutamiseni

Teedeehitus hävitab looduskeskkonda ja vähendab liigirikkust.

See artikkel on retsenseerimata.