IOONILISED AINED

Iooniline aine on mittemolekulaarne ioonidest koosnev aine. Iooniline on näiteks keedusool (NaCl), mis koosneb naatriumi ja kloori ioonidest. Naatrium on leelismetall, mille väliselektronkihil on üks elektron, millest ta soovib lahti saada. Kloor on halogeen, mille väliselektronkihis on 7 elektroni ning okteti saavutamiseks peab ta ühe elektroni liitma. Naatriumi aatom loovutabki oma üleliigse elektroni kloori aatomile ning tekivad positiivne Na+ ioon ja negatiivne cl- ioon. Vastasnimelise laenguga ioonid tõmbuvad ning tekibki iooniline aine, mille aineosakeseks on NaCl. Paljud soolad on ioonilised ained.

Iooniline aine tekib metallilise ja mittemetallilise elemendi liitumisel ning oma nimetuse saabki ta vastavate ioonide järgi. Nimetuses tuuakse esmalt välja metallilise iooni nimetus ning seejärel mittemetalli iooni nimetus. Metalli iooni nimetus on sama mis vastaval elemendilgi, mittemetallide iooni nimetuse tunneb ära liite -iid järgi. Näiteks NaCl puhul on metalli iooni nimetuseks naatrium ja mittemetalli iooni nimetuseks kloriid ning kokku on selle aine nimetus naatriumkloriid.

23

Iooniliste ainete tasakaalustamisel peab aineosake kokkuvõttes laenguta jääma.

Näide: CaCl2 alaindeks näitab kloori ioonide arvu iga Ca ühe iooni kohta. Kuna aineosakeses on kaks negatiivse laenguga kloori iooni, siis on nende laeng kokku -2. Selleks, et aineosake oleks laenguta, peaks siis kaltsiumi laeng olema +2.

results loading