Kinemaatika

Kiirus ühtlasel liikumisel:

54

kus v – kiirus (m/s), s – läbitud teepikkus (m), Δt – ajavahemik (s)

Keskmine kiirus mitteühtlasel liikumisel:

55

kus Vkeskm – keskmine kiirus (m/s), Skogu – kogu läbitud teepikkus (m), ΔTkogu – kogu teeloldud aeg (s)

Liikumise suhtelisus (kiiruste liitmine):

56

57– keha kiirus liikuvas taustsüsteemis, 58– taustsüsteemi kiirus paigalseisva taustkeha suhtes; 59– keha kiirus paigalseisva taustkeha suhtes

Liikumise suhtelisus (keha kiirus teise keha suhtes):

63

60– II keha kiirus I keha suhtes, 61– II keha kiirus paigalseisva taustkeha suhtes; 62– I keha kiirus paigalseisva taustkeha suhtes. NB! I keha kiirus II suhtes on arvuliselt sama suur, kuid suunalt vastupidine

Kiirendus ühtlaselt muutuval liikumisel:

64

kus a – kiirendus (m/s2), Δv=v2-v1 – keha kiiruse muutus (v2 – lõppkiirus, v1 – algkiirus, kõik m/s), Δt – ajavahemik (s)

Hetkkiiruse arvutamine ühtlaselt muutuval liikumisel:

65

kus v – (hetk)kiirus (m/s), v0 – algkiirus (m/s), a – kiirendus (m/s2), t – ajahetk (s)

Teepikkuse arvutamine ühtlaselt muutuval liikumisel:

71

kus v – lõppkiirus (m/s), v0 – algkiirus (m/s), a – kiirendus (m/s2), Δt – ajavahemik (s)

Koordinaadi arvutamine ühtlaselt muutuval liikumisel (liikumisvõrrand):

69

kus 72= (x; y; z) – lõpp-punkti koordinaatvektor (m), 73= (X0; Y0, Z0) – alguspunkti koordinaatvektor (m); 74= (V0x; V0y, V0z) – algkiirus (m/s), 75= (Ax; Ay, Az) – kiirendus (m/s2); t – ajahetk (s)

Pöördenurk:

70

kus φ – pöördenurk (rad), l – kaarepikkus (m), r – ringjoone raadius (m)

Nurkkiirus:

76

kus ω – nurkkiirus (rad/s, mõnikord ka s-1), φ – pöördenurk (rad), Δt – ajavahemik (s); f – pöörlemissagedus (s-1 ka Hz); T – pöörlemisperiood (s)

Joonkiirus:

77

v – keha joonkiirus (m/s), ω – keha nurkkiirus (rad/s), r – trajektoori raadius (m)

Kesktõmbekiirendus:

78

kus ak – kesktõmbekiirendus (m/s2), v – keha joonkiirus (m/s), ω – keha nurkkiirus (rad/s), r – trajektoori raadius (m)

Pöörlemisperiood. Pöörlemissagedus:

79

kus f – pöörlemissagedus (Hz = s-1), T – pöörlemisperiood (s)

results loading