PEAMISED EESSÕNAD

Inglise keeles on umbes 50 eessõna. Siin on enamik neist ka tähestikulises järjekorras välja toodud.

PEAMISED EESSÕNAD KOOS NÄITEGA

ABOUT: He told us about his trip. (Ta rääkis meile oma reisist.)
ABOVE: The plane flew above the clouds. (Lennuk lendas pealpool pilvi.)
ACROSS: He ran across the street. (Ta jooksis üle tänava.)
AFTER: They arrived after supper. (Nad saabusid pärast õhtusööki.)
AGAINST: I am against the proposal. (Ma olen ettepaneku vastu.)
ALONG: They walked along the shore. (Nad kõndisid mööda kallast.)
AMONG: Divide the sweets among the boys. (Jaga maiustused poiste vahel ära.)
AT: We met at a party. (Me kohtusime ühel peol.)
BEFORE: I’ll be back before 3 o’clock. (Ma olen tagasi enne kella kolme.)
BEHIND: He sat behind me. (Ta istus minu taga.)
BELOW: He signed his name below mine. (Ta kirjutas oma nime minu nime alla.)
BESIDE: He likes to sit beside Mary. (Talle meeldib Mary kõrval istuda.)
BESIDES: I have three other hats besides this. (Mul on peale selle veel kolm kübarat.)
BETWEEN: She sat between Harry and Toby. (Ta istus Harry ja Toby vahel.)
BEYOND: The church is beyond the river. (Kirik on teisel pool jõge.)
BY: It’s made by hand. (See on käsitsi tehtud.)
DOWN: We ran down the hill. (Me jooksime mäest alla.)
DURING: I visited him during my stay in London. (Ma külastasin teda Londonis viibimise ajal.)
EXCEPT: We get up early every day except Sunday. (Me tõuseme vara iga päev, välja arvatud pühapäev.)
FOR: He stayed there for three days. (Ta jäi sinna kolmeks päevaks.)
FROM: I took it from the box. (Võtsin selle kastist.)
IN: In summer they stayed in town. (Suvel jäid nad linna.)
IN FRONT OF: He stopped in front of the house. (Ta peatus maja ees.)
INSIDE: They are inside the house. (Nad on majas.)
INTO: Let him into the house. (Lase ta majja.)
NEAR: Our house is near the postoffice. (Meie maja on postkontori ligidal.)
OF: He bought a bar of chocolate. (Ta ostis tahvli ðokolaadi.)
OFF: Bill fell off the ladder. (Bill kukkus redeli pealt maha.)
ON: Put it on the table. (Pane see lauale.)
OUT OF: She took her purse out of her pocket. (Ta võttis taskust rahakoti.)
OVER: He climbed over the fence. (Ta ronis üle aia.)
PAST: He went past the house. (Ta läks majast mööda.)
ROUND: The earth turns round the sun. (Maa tiirleb ümber päikese.)
SINCE: I haven’t seen her since Monday. (Ma pole teda esmaspäevast saadik näinud.)
THROUGH: The river flows through the town. (Jõgi voolab läbi linna.)
TILL (UNTIL): We’ll wait for you till 2 o’clock. (Me ootame sind kella kaheni.)
TO: Have you been to Spain? (Oled sa Hispaanias käinud?)
TOWARDS: The plane flew towards the north. (Lennuk lendas põhja poole.)
UNDER: She sat under the tree. (Ta istus puu all.)
UP: He ran up the stairs. (Ta jooksis trepist üles.)
WITH: Come with me. (Tule minuga.)
WITHOUT: Don’t go out without your coat. (Ära mantlita välja mine.)

TEST:

Inglise keele test. Peamised eessõnad. Vali sobivaim puuduv sõna

Peamised eessõnad

 

 

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading