VÕRDELINE SÕLTUVUS

Võrdeline seos (ehk sõltuvus) avaldub valemina y = ax, kus a on võrdetegur (a ≠ 0).

  • Võrdelise seose omadus: üks positiivne suurus sõltub teisest võrdeliselt, kui ühe suuruse kasvamisel (kahanemisel) mingi arv korda teine suurus kasvab (kahaneb ) sama arv korda.
  • Võrdelise seose graafikuks on sirge, mis läbib koordinaatide alguspunkti O(0; 0).
  • Kui võrdetegur a > 0, siis graafik läbib koordinaattasandi I ja III veerandit. Seda sirget nimetatakse tõusvaks sirgeks.
  • Kui a < 0, siis paikneb graafik II ja IV veerandis. Seda sirget nimetatakse langevaks sirgeks.

Sirge joonestamiseks koostame väärtuste tabeli, mille koostamisel valime vabalt 2-3 muutuja x väärtust ning nende põhjal arvutame valemi abil y väärtused.

54

results loading