7. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Matemaatika ülesanded. JAH-EI vastustega küsimused nr5

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Kas on õige, et pool arvust, mis on kolm korda suurem arvust, mis on kaks korda suurem kui kolmandik arvust 2, on 2?
2 / 10
Kas on õige, et neljal samal tasandil asuval sirgel ei saa olla täpselt 2 lõikepunkti?
3 / 10
Kas on õige, et kui ruut lõigata kaheks võrdseks kujundiks, siis nii saadud kujundite ümbermõõtude summa on kindlasti esialgse ruudu ümbermõõdust poole võrra suurem?
4 / 10
Kas on õige, et võrdsete pindaladega kolmnurgad on võrdsed kolmnurgad?
5 / 10
Kas on õige, et kahekohalisi paarituid arve on rohkem kui kahekohalisi paarisarve?
6 / 10
Kas on õige, et arvude 38 ja 11 korrutis on 121 korda suurem jagatisest 38 : 11?
7 / 10
Kas on õige, et ainult võrdhaarse trapetsi haarade pikendamisel saab tekkida võrdhaarne kolmnurk?
8 / 10
Kas on õige, et kõik arvuga 3 jaguvad positiivsed täisarvud on kordarvud?
9 / 10
Kas on õige, et iga kahe järjestikuse algarvu summa jagub arvuga 2?
10 / 10
On seitse järjestikust naturaalarvu. Kas on õige, et neist kolme esimese summa on 12 võrra väiksem kui neist arvudest kolme viimase summa?
Uuesti Edasi