8. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted hulkliikmetega. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus. Test nr1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Leia korrutis (–2x²y + 5xy² + 3x – 4y)(–0,5xy).
2 / 14
Hulkliikmete x + y – z ja x – y + z vahe on
3 / 14
Millega võrdub hulkliikmete (x + y) ja (x – y) korrutis?
4 / 14
Hulkliikme 4x + 6y jagamisel 2-ga saame tulemuseks
5 / 14
Hulkliikmete x + y + z ja –x – y – z korrutis on
6 / 14
Missugune hulkliige tuleb liita hulkliikmega –3x + 4y, et tulemus oleks 0?
7 / 14
Leia jagatis (3xy – 2x – y) : (–0,1).
8 / 14
Kahekohalises arvus on a kümnelist ja b ühelist. Selle arvu üldkuju on
9 / 14
Leia hulkliikme 3x²y – 2xy² jagatis üksliikmega (–xy).
10 / 14
Arvuta hulkliikme 2x²y – 3xy² – x + y, kui x = –1 ja y = 2.
11 / 14
Arvuta hulkliikme 3x³ + 2x² – 3x – 2 väärtus, kui x = 1.
12 / 14
Kolmekohalises naturaalarvus on x sajalist, y kümnelist ja z ühelist. Selle arvu üldkuju on
13 / 14
Hulkliikmete 2x + 3y + z ja 2x – 3y – z summa on
14 / 14
Koolis töötab x õpetajat, y töömeest ja n koristajat. Õpilasi on 10 korda rohkem kui õpetajaid, töömehi ja koristajaid kokku. Kui palju on kokku õpilasi, õpetajaid, töömehi ja koristajaid.
Uuesti Edasi