10. klass, 11. klass, 12. klassEesti keel

Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

Sisukord

1.1. Sõnavara

Emakeelne kõneleja valdab kümneid tuhandeid sõnu. Sõna kasutamine kõnes ja kirjas eeldab, et inimene teab

  1. sõna hääldust,
  2. sõna õigekirja,
  3. sõna muutmist (käänamist, pööramist),
  4. sõna kasutamist koos teiste sõnadega, nt fraseologismid, ja lauses, sh rektsiooni,
  5. sõna põhitähendust ja tähendusvarjundeid,
  6. sõna suhteid muude sõnadega, nt sünonüümid, antonüümid jms.