EESTI JÄRVEDE LOOMASTIK

Loomastik on järves mitmekesine: osa loomi elab sügaval veekogu põhjas, osa liigub
aktiivselt ringi, st. ujub, osa hõljub vees.

Eesti magevete selgrootute fauna on rannikumere omast liigirikkam. Erinevat tüüpi mageveekogudest järvedest, paisjärvedest, kraavidest, allikatest, tiikidest, rabalaugastest, lompidest jne on teada ligikaudu 2000 liiki selgrootuid 24 klassist. Neist 19 klassi esindajad on kõik või valdavalt vabaltelavad vormid ja 5 klassi esindajad parasiidid. Üksikutest klassidest on kõige liigirikkamalt esindatud putukad (u. 750 liiki), vähid (vähemalt 233 liiki), ämblikulaadsed (u. 210 liiki) ja keriloomad (u. 200 liiki).

Kalaliike elab Eesti järvedes ca poolsada liiki.

Linnud. On nähtud üle saja liigi vee- ja roolinde. Neist pesitsejaid on ligi 40 liiki, kuid esineb
arvukalt ka toitekülalisi ja läbirändajaid. Pesitsejatest leidub rohkesti naerukajakat, sinikaelparte, tuttpütte, kõrkja-roolinde. Esinevad ka lauk (vesikana), rookana, tait (tiigikana), jõgitiir,
punapea-vart, kalakajakas. Haruldastest lindudest rääkspart, väikehüüp, hüüp. Peipsi on väga
tähtis lindude rändeteena, eriti sügisrände ajal, mil võib näha suurte parvedena laululuiki,
palju tuttvarte, rabahanesid, suur-laukhanesid, mitmesuguseid parte jne. Peipsi on rändteel
oluline paik väikeluigele. Väikesel hulgal on siin valgepõsk laglesid ja rohukosklaid,
kormorane. On nähtud ka mustkael pütti, punakael-laglet jt. haruldasi linde.

Imetajad. Paljudes järvedesse suubuvates jõgedes elutsevad kobras, ondatra ja saarmas, kes
satuvad sageli ka seisuveekogudesse. Järve elab ääres ka mügri, kes toitub peamiselt
veetaimedest. Õhtuhämaruses võib vee kohal lendlemas näha putukajahil nahkhiiri.

Kaane on Eesti magevetest leitud 18 liiki. Tavalisemad on pisikaan, hobukaan, kalakaan ning perekondade ahaskaan ja lamekaan  liigid. Haruldane on Punasesse raamatusse kantud
apteegikaan.

Tigusid on Eesti magevetest leitud 32 liiki. Enamik neist eelistab seisva või aeglaselt voolava
veega taimestikurikkaid veekogusid

Vähkide klass on Eesti magevetes esindatud vähemalt 233 liigiga, kes kuuluvad 8 seltsi.

Allikas: Keskkonnaagentuur

Loe lisaks: EESTI JÄRVEDE LOOMASTIK 

TEST:

Kobras

Saarmas

Ondatra

Mügri

Sarvikpütt

Soo-roolind

Kõrkja-roolind

Naerukajakas

Kalakajakas

Sinikaelpart

See artikkel on retsenseerimata.