EESTI LOODUSVARAD

Loodusvarasid tuleb kasutada otstarbekalt ja mõelda ka nende uuendamisele. Kõige olulisem loodusvara on päikesekiirgus, kuna see on kõigi taastuvate loodusvarade energiaallikas. Eestis ei kasutata Maa siseenergiat, hoovuste ja tõusu-mõõna energiat. Küll aga on olemas juba ka tuulegeneraatoreid ja väikesi hüdroelektrijaamu.

Maa loodsuvarana on territoorium, kus inimene ja loodus peavad koos hakkama saama.

Põlevkivi

Maa sees paiknevad maavarad, mistõttu osa maast on kaevanduste ja karjääride all. Taastumatuid loodusvarasid on Eestis vähe. Leidub mõningaid maavarasid: põlevkivi, liiva, kruusa, savi, lubjakivi, dolomiiti, graniiti, turvast, fosforiiti, ravimuda ja mineraalvett.

Taastuvatest loodusvaradest saame tarvitada:
– Puhast vett ja õhku. Eestis kasutatakse joogiveena rohkem põhjavett, sest see on puhtam. Eestis on suhteliselt palju vett, kuid veevarud paiknevad ebaühtlaselt. Näiteks Tallinnas ja Kirde-Eestis on kõige vähem veevarusid. Suurimad veetarbijad on elektrijaamad ja mitmesugused kombinaadid.
– Viljakandvaid muldi, mis teevad võimalikuks põlluharimise.
–    Metsavarusid- Eesti pindalast (üle 45 ooo ruutkilomeetri) ligi pool on kaetud metsadega  Puit on igapäevane tarbematerjal, väärtuslik ehitusmaterjal, paberi tooraine, küttematerjal ja  keemiatööstuse tooraine. Metsad neelavad süsihappegaasi ja toodavad hapnikku, tööstuspiirkondades püüavad nad kinni tolmu ja mürgiseid gaase. Metsad on tähtsad ka puhkekohtadena.
–    Taimestik- seened, marjad
–    Loomastik- jahiloomad, kalad

TEST:

Eesti-mets (800x532)

Mets

Seened

Seened

Marjad

Marjad

Liiv

Kruusakivid

Savi

Lubjakivi

Dolomiit

Graniitkivid

Turvas

Eestimaa loodusväärtused – Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.