9. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lineaar- ja ruutvõrrandid. Mõnel küsimusel võib olla õigeid vastusevariante rohkem kui üks

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Missugune järgmistest kirjutistest on võrrand?
2 / 18
Ruutvõrrandi graafiline lahendamine tähendab seda, et
3 / 18
Ruutvõrrandi 2x² – 8 = 0 lahendid on
4 / 18
Võrrandi 3x² – 75 = 0 lahendid on
5 / 18
Leia võrrandi 4x² – 4x + 1 = 0 lahendid.
6 / 18
Ruutvõrrandi ruutliikme kordaja on (–2) ja lahendid on 3 ja 0,5. Missuguse võrrandiga on tegemist?
7 / 18
Missugused on funktsiooni y = 2x² + 3x nullkohad?
8 / 18
Võrrandi 3(2x – 1)(2 + x) = 0 lahendid on
9 / 18
Kas kolme järjestikuse täisarvu summa saab olla 10101010?
10 / 18
Missugune arvudest X = {–2; –1; 0; 1; 2} sobib võrrandi 2x + 3 = 3x – 3 – x lahendiks?
11 / 18
Missuguse arvu jagamisel 5-ga saadakse tulemuseks null?
12 / 18
Missugune arv tuleb kirjutada tähe M asemele, et võrdus
M · (5x – 2) = 10x – 4 kehtiks?
13 / 18
Missuguseid võrrandeid nimetatakse samaväärseteks?
14 / 18
Kas leidub neli järjestikust täisarvu, mille summa on null?
15 / 18
Võrrandi (x – 3)(x + 2) = 0 lahendamiseks
16 / 18
Mida võib öelda võrrandite x² – 3x – 5 = 0 ja –3x² + 9x + 15 = 0 lahendite kohta?
17 / 18
Kas nelja järjestikuse täisarvu summa saab olla 999999?
18 / 18
Leia võrrandi –0,1x² + 10 = 0 lahendid.
Uuesti Edasi