Lineaar- ja ruutvõrrandid. Mõnel küsimusel võib olla õigeid vastusevariante rohkem kui üks

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 18

Ruutvõrrandi 2x² – 8 = 0 lahendid on

2 / 18

Võrrandi (x – 3)(x + 2) = 0 lahendamiseks

3 / 18

Missuguseid võrrandeid nimetatakse samaväärseteks?

4 / 18

Missuguse arvu jagamisel 5-ga saadakse tulemuseks null?

5 / 18

Missugune arvudest X = {–2; –1; 0; 1; 2} sobib võrrandi 2x + 3 = 3x – 3 – x lahendiks?

6 / 18

Võrrandi 3(2x – 1)(2 + x) = 0 lahendid on

7 / 18

Missugune arv tuleb kirjutada tähe M asemele, et võrdus
M · (5x – 2) = 10x – 4 kehtiks?

8 / 18

Kas kolme järjestikuse täisarvu summa saab olla 10101010?

9 / 18

Kas leidub neli järjestikust täisarvu, mille summa on null?

10 / 18

Missugune järgmistest kirjutistest on võrrand?

11 / 18

Leia võrrandi –0,1x² + 10 = 0 lahendid.

12 / 18

Võrrandi 3x² – 75 = 0 lahendid on

13 / 18

Mida võib öelda võrrandite x² – 3x – 5 = 0 ja –3x² + 9x + 15 = 0 lahendite kohta?

14 / 18

Missugused on funktsiooni y = 2x² + 3x nullkohad?

15 / 18

Ruutvõrrandi graafiline lahendamine tähendab seda, et

16 / 18

Leia võrrandi 4x² – 4x + 1 = 0 lahendid.

17 / 18

Kas nelja järjestikuse täisarvu summa saab olla 999999?

18 / 18

Ruutvõrrandi ruutliikme kordaja on (–2) ja lahendid on 3 ja 0,5. Missuguse võrrandiga on tegemist?

results loading