8. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted hulkliikmetega. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus. Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
On teada, et hulkliikmed 3x² + 5x + 12 ja Ax² – Bx + 12 on võrdsed. Millega võrduvad A ja B?
2 / 14
Kolmekohalises naturaalarvus on x sajalist, y kümnelist ja z ühelist. Selle arvu üldkuju on
3 / 14
Leia jagatis (2x³ – 8x² – 4) : (–4)
4 / 14
Hulkliikmete 3x + 2y – 1 ja 3x – 2y + 1 summa on
5 / 14
Kolmnurga küljed on a, b ja c. Hulkliikme a + b + c abil leiame
6 / 14
Lihtsusta avaldis
A = 3(x-2)+5(3-x)
7 / 14
Leia korrutis 0,5(–2x – 4y + 6z + 8)
8 / 14
Millega võrdub (x + y + z)²?
9 / 14
Hulkliikme –4x + 6y jagamisel 2-ga saame tulemuseks
10 / 14
On teada, et võrdus kehtib. Missugune avaldis peab olema sulgudes, kui
–7xy + 14y = 7y (..............)
11 / 14
Missugusel juhul avatakse sulud õigesti?
–4a(2x – 3y + z – 1)
12 / 14
Kahekohalises arvus on a kümnelist ja b ühelist. Selle arvu üldkuju on
13 / 14
Hulkliikmete x + y + 3z ja 1 + 2z + x + y summa on
14 / 14
Lihtsusta avaldis
A = (x+3) – (x+5) – (x–7)
Uuesti Edasi