7. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ühe tundmatuga lineaarvõrrandid. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 22
Mis on võrrandi 0 · u = 0 lahenditeks?
2 / 22
Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on teisest kaks korda suurem. Leia teravnurgad.
3 / 22
Leia võrrandi 2x – 3 = x + x – 2 - 1 lahendihulk
4 / 22
Leia võrrandi –x – 4 = –7 lahend
5 / 22
Kui palju on lahendeid võrrandil 0 · x = 0
6 / 22
Kontrolli, kas järgmise ülesande puhul on võrrand õigesti koostatud?
7 / 22
Leia peast võrrandi lahend.
8 / 22
Paat sõidab allavoolu mööda jõge vee suhtes kiirusega 5 km/h ja vee voolu kiirus on 2 km/h. Kui suure kiirusega möödub paat kaldal seisva vaatleja suhtes?
9 / 22
Kas nelja järjestikuse täisarvu summa saab olla 999999?
10 / 22
Missugused järgmistest väidetest on tõesed (6 väidet)?
11 / 22
Kas leidub neli järjestikust täisarvu, mille summa on null?
12 / 22
Missugune järgmistest kirjutistest on võrrand?
13 / 22
Missugune arvudest X={–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3} sobib võrrandi 2x – 4 = 0 lahendiks?
14 / 22
Missugune arv tuleb kirjutada tähe A asemele, et võrdus A(5x – 2) = 10x – 4 kehtiks?
15 / 22
Kui arvule u liita tema kolmekordne ja summa on 8, siis saame võrrandi
16 / 22
Missugune arvudest X={–2; –1; 0; 1; 2} sobib võrrandi 2x + 3 = 3x – 3 – x lahendiks?
17 / 22
Missuguse arvu jagamisel 5-ga saadakse tulemuseks null?
18 / 22
Kas kolme järjestikuse täisarvu summa saab olla 10101010?
19 / 22
Kui palju on lahendeid võrrandil 0 · x = 4
20 / 22
Kas kolme järjestikuse paarisarvu summa saab olla 2007?
21 / 22
Kaks inimest väljuvad üheaegselt kohtadest, mille vahemaa on 22 km, teineteisele vastu. Üks neist käib kiirusega 6 km/h ja teine käib kiirusega 5 km/h. Kui mitme tunni pärast nad kohtuvad?
22 / 22
Missuguseid võrrandeid nimetatakse samaväärseteks?
Uuesti Edasi