Teadmiste test

Ühe tundmatuga lineaarvõrrandid. Vali õige vastus

Sinu tulemus on
1 / 22

Missugused järgmistest väidetest on tõesed (6 väidet)?

2 / 22

Kas kolme järjestikuse täisarvu summa saab olla 10101010?

3 / 22

Kas nelja järjestikuse täisarvu summa saab olla 999999?

4 / 22

Kui palju on lahendeid võrrandil 0 · x = 0

5 / 22

Kui palju on lahendeid võrrandil 0 · x = 4

6 / 22

Paat sõidab allavoolu mööda jõge vee suhtes kiirusega 5 km/h ja vee voolu kiirus on 2 km/h. Kui suure kiirusega möödub paat kaldal seisva vaatleja suhtes?

7 / 22

Kas leidub neli järjestikust täisarvu, mille summa on null?

8 / 22

Kui arvule u liita tema kolmekordne ja summa on 8, siis saame võrrandi

9 / 22

Kontrolli, kas järgmise ülesande puhul on võrrand õigesti koostatud?

10 / 22

Missugune arvudest X={–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3} sobib võrrandi 2x – 4 = 0 lahendiks?

11 / 22

Leia võrrandi 2x – 3 = x + x – 2 - 1 lahendihulk

12 / 22

Missugune arvudest X={–2; –1; 0; 1; 2} sobib võrrandi 2x + 3 = 3x – 3 – x lahendiks?

13 / 22

Missugune järgmistest kirjutistest on võrrand?

14 / 22

Kas kolme järjestikuse paarisarvu summa saab olla 2007?

15 / 22

Missugune arv tuleb kirjutada tähe A asemele, et võrdus A(5x – 2) = 10x – 4 kehtiks?

16 / 22

Kaks inimest väljuvad üheaegselt kohtadest, mille vahemaa on 22 km, teineteisele vastu. Üks neist käib kiirusega 6 km/h ja teine käib kiirusega 5 km/h. Kui mitme tunni pärast nad kohtuvad?

17 / 22

Missuguse arvu jagamisel 5-ga saadakse tulemuseks null?

18 / 22

Missuguseid võrrandeid nimetatakse samaväärseteks?

19 / 22

Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on teisest kaks korda suurem. Leia teravnurgad.

20 / 22

Mis on võrrandi 0 · u = 0 lahenditeks?

21 / 22

Leia peast võrrandi lahend.

22 / 22

Leia võrrandi –x – 4 = –7 lahend

Autor: Allar Veelmaa

results loading