ANDMETE KOGUMINE JA KORRASTAMINE

Statistika on teadus, mis käsitleb andmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist. Statistilised andmed on katse-, mõõtmis-, vaatlus-, küsitlus- jms. tulemused.
Andmete kogumine ja korrastamine on vajalik eeltöö statistilisele töötlemisele.

Andmete korrastamiseks reastame kõik andmed kasvavalt ja kanname need sagedustabelisse. Lisaks sagedusele lisandub tabelisse uus lahter pealkirjaga „suhteline sagedus“.

Sagedus näitab, kui palju igat erinevat suurust andmete seas esineb. Suhteline sagedus näitab kui suure osa vastav suurus moodustab kõikidest andmetest. See leitakse suuruse esinemise sageduse jagamisel kogu andmete arvuga.

Sageli esitatakse suhteline sagedus protsentides. Selleks korrutatakse jagatis läbi 100%-ga. Kõigi suhteliste sageduste summa peab olema kokku 100%.
Kui andmed on korrastatud, siis järgneb sellele tihti parema ülevaate saamiseks joonise tegemine (joondiagramm, tulpdiagramm, sektordiagramm jne).

Lõpetuseks analüüsime saadud tulemusi ning teeme järeldusi.

N: 7. klassi matemaatika kontrolltööde hinded olid 20 õpilasel järgmised:

3; 4; 4; 5; 2; 5; 4; 3; 5; 5; 4; 3; 3; 2; 4; 5; 3; 4; 4; 5

Korrasta andmed ja kanna need sagedustabelisse, leia ka hinnete suhteline sagedus

2; 2; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 5

70

71

Teen järeldusi: Kõige rohkem saadi kontrolltöös hinnet „4“ 35% kõigist hinnetest ja kõige vähem hindeid „2“, 10% kõigist hinnetest. Viisi oli 30%. Võib öelda, et kontrolltöö oli sooritatud pigem hästi.

results loading