Eesti keskaeg: lühiülevaade

Keskaeg Eestis

Lühikokkuvõte:

 • Liivimaa ristisõda
 • Muistne vabadusvõitlus
 • Üleminek keskaega
 • Jüriöö ülestõus

Koostas: Madli-Maria Naulainen

 

Üleminek keskaega

 • 12.-13. saj lõpuks oli kogu Eesti asustatud
 • Peamisteks elatusaladeks olid põllundus, kaubandus ja käsitöö
 • Ühtselt riiki ei olnud eestlastel kujunenud
 • Rahvaarv oli 150 000 – 200 000 inimest
 • Suhted põhjanaabritega olid pigem head ja lõunanaabritega keerulised (latgalid)
 • Eestlased uskusid mitmetesse erinevatesse jumalatesse, loodusjõududesse

Läänemere piirkond

 • Läänemere lõunakallas liideti kristliku Euroopaga, seejärel tekis ka huvi idakalda vastu
 • Sõda ja alistamine käis ristiusu levitamise lipu all, kuigi reaalselt olid huvid majanduslikud ja territoriaalsed, sakslased said ligipääsu Läänemerele
 • Ristisõdadele andis õigustuse paavst, kelle järgi tuli pidada Püha Sõda paganate vastu
 • Lisaks kaupmeestele hakkas sagedamini ilmuma alistatud piirkonadesse ka misjonäre
 • Taani ja Rootsi nägid ristisõjas võimalust võimupiiride laiendamiseks

Ristisõja algus

 • 1201.a rajati piiskop Alberti poolt Riia linn, mis sai oluliseks keskuseks, tegevuse lähtekohaks
 • 1202.a asutati Mõõgavendade ordu – alaliselt kohaolev eliitväeosa
 • Liivlased ja latgalid alistusid kiiresti, edasi suunati pilgud Eesti poole
 • Sündmusi muistsest vabadusvõitlusest saame jälgida Henriku Liivimaa kroonikast (allikakriitika)

Muistne vabadusvõitlus (1208-1227)

 • 1208 tungisid sakslased ja latgalid Eesti aladele, peamiselt Ugandi ja Sakala maakonda
 • 1210 – Ümera lahing lõppes eestlaste võiduga
 • Probleeme tekitas Vene vürstide sõjakäigud Eestisse, mis kurnasid eestlasi, aga ka ristisõdijad olid sõjast kurnatud, puhkes katk
 • 1212 sõlmiti kolmeks aastaks vaherahu

Muiste vabadusvõitlus (2)

 • 1215 tungisid sakslased ja latgalid jõuliselt edasi, jõuti ja juba Kesk-Eestisse ja Läänemaale,
 • galased ja sakalased olid sunnitud vastu võtma ristiusu, ugalased toetasid ka juba sakslaste sõjakäiku Venmaa vastu 1217.a.
 • Teised maakonnad sõlmisid liidu venelastega ning Otepää linnust kaitsvad ugalased ja sakslased pidid alla andma, sakslased lahkusid kogu Eestist

Muistne vabadusvõitlus (3)

 • Otepää all saavutatud edust kannustatuna taheti minna lausa Riiat vallutama
 • Sakala vanema Lembitu käsul koondati väed, kokku sai neid umbes 6000 meest, täiendust loodeti Venemaalt
 • Vastaste plaani aimates, proovisid sakslased kiirustada, et ennetada venelaste saabumist
 • Saabus ligi 3000 mehega vägi (sakslased, liivlased, latgalid)
 • Otsustav lahing toimus Madisepäeval (21. sept), mille kaotasid eestlased, sh hukkus Lembitu

Muistne vabadusvõitlus (4)

 • 1219 sekkus võitlusse Taani, kes sai oma valdusesse Tallinna
 • 1220 proovis oma osa saada ka Rootsi, Lihula
 • Toimus eeslatste võiduristimine
 • 1222 asusid taanlased ehitama linnust Saaremaale, kust nad kiiresti välja kihutati, teade võidust saadeti üle Eesti laiali
 • 1223 ründasid eestlased kõikjal sakslasi, võeti linnuseid üle, õnnestus võtta üle kogu maa, välja arvatud Tallinn, seda ei õnnestunud vabastada

Muistne vabadusvõitlus (5)

 • Riia peapiiskopkond ja mõõgavennad kogusid end, alustati maa tagasivõtmist
 • 1224 oli mandriosa tähtsamaks vastupanu-punktiks veel Tartu, mida toetas Vene vürst
 • 1227 liiguti üle jää saartele, Muhu linnus hävitati, edasi liiguti Saaremaa tähtsaima linnuse Valjala alla
 • Vastupanu näis lootusetu, seetõttu saarlased alistusid ja võtsid vastu ristiusu

Eestlaste kaotuse põhjused

 • Eestlastel puudus kindel liitlane – venelastega küll erinevaid kokkuleppeid sõlmiti, kuid neil oli silmas ka omakasu, alati ei pidanud kokkulepe vett
 • Maakondade koostöö oli puudulik
 • Kaitse oli mõeldud lühiajaliste rünnakute tagasilöömiseks, mitte pikaks sõjaks
 • Sakslaste relvastus oli palju parem kui eestlastel
 • Eestlaste puudus ühtne riik, naabritega koostööd oli vähe

Üleminek muinasajast keskaega 

 • Keskaeg Eestis algab kokkuleppeliselt
 • 1227 muistse vabaduvõitluse lõpp
 • Valjala kiriku ehitamine
 • Keskaeg lõppeb 1558 – Liivi sõja algusega

Mõisted

 • Vana-Liivimaa – Eesti ja Läti alad keskajal
 • Eestimaa – Põhja-Eesti keskajal, Taani valdused Põhja-Eestis
 • Liivimaa – Lõuna-Eesti ja Läti alad keskajal
 • Muistse vabadusvõitluse järel jaotati Eesti ja Läti alad võõrvallutajate järel, tekkisid feodaalsed väikeriigid, mille eesotsas olid sõltumatud valitsejad – maahärrad

Vana-Liivimaa riigid

 • Riia peapiiskopkond (Riia)
 • Tartu piiskopkond (Tartu)
 • Saare-Lääne piiskopkond (Vana-Pärnu, Lihula, Haapsalu)
 • Liivi orduriik (Riia, Võnnu, Viljandi) läänistas vähe
 • Taani kuninga valdused (Tallinn) – Tallinna piiskopkond, Eestimaa hertsogkond – läänistas palju
 • Kuramaa piiskopkond (Piltene)

Läänikorralduse kujunemine:

 • Vallutusjärgselt kujunes Vana-Liivimaal välja Lääne-Euroopa eeskujudele tuginev läänikorraldus, maad on jagatud maahärrade ( senjööride ) poolt läänideks (feoodideks)
 • Lääni omanik ( läänimees ) on kohustatud vastutasuks toetama maahärrat sõjaliselt; lääni territooriumil elavad talupojad on maksukohuslased läänimehe ees
 • Erinevalt Lääne-Euroopast toimus Vana-Liivimaal läänistamine ainult ühel astmel (ehk läänimehed oma valduseid edasi ei läänistanud).
 • Osa läänimeestest oli ka eesti päritolu , endiste tähtsamate muinasaegsete vanemate järeltulijad. Taani kuninga läänimeeste hulgas oli arvatavasti 10% läänimeestest eesti päritolu, kes aga aja jooksul saksastusid.

Võõrvõimude ja eestlaste suhted:

 • Eesti ala vallutamise järel sõlmiti eestlastega lepingud.
 • Lepped sõlmiti maakondade kaupa
 • Lepete sisu võis maakonniti erineda ning sõltus sageli sellest, kui vihast vastupanu oli vallutajatele osutatud
 • Alistumislepingutes fikseeriti eestlaste kohustused ja õigused
 • Iseloomulikuks tunnuseks oli see, et aja jooksul eestlaste õigused pidevalt kitsenesid ja kohustused ning koormised kasvasid.

Eestlaste kohustused

 • Kümnis (teravili, kariloomad ja muu toodang)
 • Hinnus (kindlaksmääratud suurusega naturaalandam)
 • Kirikukümnis , millest pool saadeti Rooma paavsti kasutusse
 • Preestri ülalpidamine
 • Teotöö (e. mõisategu) – mõisapõldude harimine (tekkis 13.sajandi lõpus ja 14.sajandil koos mõisate kujunemisega)
 • Vakuste pidamine (mitu päeva kestvad peod mõisnikele, kes tulid maale talupoegade käest andameid koguma)
 • Sõjalised kohustused . Eestlasi kaasati sõjaretketele naabrite vastu; näiteks osalesid eestlased Novgorodiga peetud Jäälahingus 1242 ja leedulastega peetud Saule (1236) ja Durbe (1260) lahingutes.
 • Osalemine linnuste ja kirikute ehitamisel jne.

Talurahva õiguslik seisund

 • Esialgu jäid talupojad isiklikult vabadeks (ehk neid ei pärisorjastatud); neil oli kasutada oma maa, kuni 16.sajandi alguseni säilis õigus kanda relvi ning neil lubati ka kaubitseda.

Kirikukihelkonnad

 • Peale ristiusustamist algas Eestis kiiresti kirikute ehitus, algul puidust, hiljem kivist
 • Kirikute ehitus oli maaisanda finantseerida
 • Igasse kihelkonda ehitati kirik, tavaliselt keskpunkti, vana pühapaiga lähedale
 • Kihelkonnakirikutesse seati ametisse preester, kes pidas jumalateenistusi ning õpetas
 • Enamik preestreid pärines Saksamaalt, 13. saj võis leida vaimulike seas ka eestlasi

Linnade teke

 • Ristisõja toetajateks olid saksa kaupmehed
 • Sellega seoses tekkisid juba vallutuste käigus Liivimaale esimesed linnad
 • Linnad kujunesid muistsetele kauplemis-kohtadele, teede sõlmpunktidesse, keskustesse
 • Keskaegsetel linnadel oli iseseisev õiguslik staatus, mille tagas maaisanda antud linnaõigus
 • Riia (1201), Tallinn (1248), Vana-Pärnu (1251), Tartu (1262), Haapsalu (1279), Viljandi (1283), Paide (1291), Rakvere (1302), Uus-Pärnu (1318), Narva (1345); Kuressaarel keskajal linnastaatust ei olnud

Jüriöö ülestõus

 • Taani riigi võimu kahanedes muutus Eestimaa hertsogkonna valitsemine kuningale tülikaks
 • Taani kuningas otsustas oma Eesti valgused Saksa ordule maha müüa
 • Taani vasallid kartsid aga uue maaisanda all seniste vabaduste piiramist, nad proovisid üleminekut igati takistada
 • Ka eestlased proovisid võimuvahetuse olukorras oma seisu parandada
 • Jüriöö ülestõusu. 1343 alustasid harjulased jüriööl (23. aprill) relvastatud mässu Põletati mõisaid ja kirkuid
 • Tapeti sakslaseid
 • Valiti 4 kuningat
 • Edasi asuti piirama Tallinna, kus oli näha, et oma jõududest ei piisa, otsiti abi Rootsilt ja Venemaalt, mõlemad lubasid abi saata
 • Saare-Lääne piiskopkonna aladel alustati samuti ülestõusuga, millele ei suudetud vastu seista, abipalvega pöörduti Saksa ordu poole </li></ul>
 • Liivimaa meister kutsus eestlaste kuningad Paide linnusesse selgitusi andma, eestlased tapeti relvakokkupõrke tagajärjel
 • Seejärel ületasid orduväed Taani valduste piiri ning rünnak päädis harjulaste maleva hävitamisega
 • 1343 juulis toimus ülestõus ka Saaremaal, kus piirati keskset Pöide linnust ning hävitati see
 • Alles Preisimaalt saadud abivägedega õnnestus ordul Mandri-Eesti 1343a lõpuks alistada, saarlased aga kahe sõjakäiguga 1344 ja 1345; karistuseks pidid saarlased ehitama Maasilinnuse </li></ul>
 • Seoses ülestõusuga oli ordu saanud Põhja-Eesti peremeheks
 • Ametlikult toimus see 1346.a, kui Taani kuningas loovutas oma valdused 19 000 hõbemarga eest Saksa ordu kõrgmeistrile
 • Ülestõusus osalesid mereäärsed maakonnad, kes olid seni säilitanud suuremad õigused
 • Ülestõusuga hävitati ka seega Eesti poliitiline eliit ning vastupanu oli raugenud pikaks ajaks
 • Lõhe eestlaste ja võõrvõimu vahel süvenes

 

results loading