VÕRDELINE SÕLTUVUS, VÕRDELISE SÕLTUVUSE GRAAFIK

Kui kahe muutuja vastavate väärtuste suhe ehk jagatis on jääv, nimetatakse nendevahelist seost võrdeliseks seoseks. Jäävat suhte väärtust nimetatakse nende suuruste võrdeteguriks.

Sümbolites: 1ehk 2,  kus arv a on võrdetegur.

Öeldakse, et muutuja y on võrdeline muutujaga x.

Võrdeline seos tähendab, et ühe muutuja suurenemisel (vähenemisel), suureneb (väheneb) teise muutuja väärtus sama arv kordi.

Võrdelise seose 2graafikuks on sirge, mis läbib koordinaatide alguspunkti ja punkti (1; a).

Kui võrdetegur a on positiivne ehk a > 0, siis läbib sirge koordinaattasandi I ja III veerandit, kui võrdetegur on negatiivne a < 0, siis II ja IV veerandit.

 

Võrdelise seose graafiku joonestamise näide (Allikas: http://www.welovemath.ee/):

4

results loading