Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma poliitilisele, majanduslikule ja ideoloogilisele arengule

Teise maailmasõja tulemusena kukutati võimult agressiivsed totalitaarsed režiimid Saksamaal, Itaalias ja Jaapanis, kuid samal ajal aitas see kindlustada ja isegi laiendada Stalini võimu Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopas. Stalin sai lisaks 1940. aastal liidetud Eestile, Lätile ja Leedule enda kontrolli alla Poola, Tšehhoslovakkia, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, Albaania ja Jugoslaavia. Kõikides nendes riikides aidati sõjajärgsetel aastatel võimule kommunistid, kes kuuletusid Moskva diktaadile.

1945. aastal loodi Rahvasteliidu asemel Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, mis pidi tooma maailma rahu, tegelikult puhkes kohe külm sõda, kommunistliku bloki ja lääneriikide vastasseis.
Nürnbergi ja Tokyo kohtusaalides võeti vastutusele Saksa ja Jaapani sõja ajal korda saadetud veretööde eest vastutajad, kuid võitjate süütegusid seal ei arutatud.

video Nürnbergi kohtust:

Teisele maailmasõjale järgnes läbi aegade üks suuremaid rahvasterändeid Euroopas – Saksamaalt eraldatud aladelt liikusid sakslased läände, poolakad liikusid nende asemele, Nõukogude Liidule läinud endine Ida-Preisimaa asustati venelastega. Kõikjal olid sõjapõgenikud.

Majanduslikus mõttes tõi Teine maailmasõda kaasa USA domineerimise – Ühendriikide tööstus oli purustamata, sõja ajal harjusid eurooplased sealsete kaupadega ning sõja järel aitas USA toodete nõudluse kasvule kaasa filmitööstus.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.