LIHTSATE TÄHTAVALDISTE KOOSTAMINE

Tähtavaldiste koostamisel tuleb sõnaline tekst ümber tõlkida matemaatiliste sümbolite keelde.

N: Kirjuta tähtavaldised, vajadusel kasuta sulgusid.

Arvule y liideti arv 5: y + 5

Arvust 600 lahutati arvude u ja 56 summa: 600 – (u + 56)

Lahuta arvust 78 arvude a ja b korrutis: 78 – a ∙ b

Jaga arvude s ja t korrutis arvude 34 ja 23 vahega: s ∙ t : (34 – 23)

Arvule m liideti 90 ja jagati arvude 108 ja 42 summaga: (m + 90) : (108 + 42)

 

Koosta avaldis

results loading