MOLAARMASS

Aatomite ja molekulide väikeste mõõtmete tõttu on nende massi väljendamiseks kasutusele võetud üliväike massiühik- aatommassiühik (amü). 1 amü on 1,66 · 1024 grammi.

Molaarmass on ühe mooli osakeste mass grammides. Tähiseks on M ja ühik on g/mol.

(vajadusel 1kmol=1000mol; 1mol= 1000 mmol)

n: süsihappegaasi molaarmass M(CO2)= 12+  2· 16=44g/mol

Aine hulga ja massi vaheline seos: n=m/M,

kus n-aine hulk; m-aine mass grammides, M- aine molaarmass g/mol

 

Näide. Arvuta  molekulide arv 6,4g hapnikus.

Andmed:

m(O2)=6,4g

Lahendus:

(Selgitus: Molekulide arvu leiame valemist  N=n· NA, kuid me ei saa seda valemit kohe kasutada, sest me ei tea hapniku moolide arvu. Aine moolide arvu leiame valemist n=m/M. Mass on meil teada, seega peame esmalt leidma M ehk molaarmassi. Kui see on leitud, arvutame aine hulga selle valemi järgi ja saamegi teada, mitu mooli on 6,4g hapnikku. Kui oleme selle leidnud, siis saamegi arvutada osakeste arvu valemi N=n· NA  järgi.)

Arvutama hapniku molaarmassi: M(O2)=  2· 16= 32 g/mol

Arvutame aine hulga moolides: n(O2)=6,2g/32 g/mol=0,2 mol

Arvutame molekulide arvu hapnikus: N=n· NA=0,2 · 6,02· 1023 =1,204· 1023=1,2 · 1023 molekuli

 

Vastus: 6,4g hapnikus on 1,2 · 1023 molekuli.

results loading