MURDJOON

Murdjoon koosneb punkte järjestikku ühendavatest lõikudest, kusjuures kolm järjestikust punkti ei asu ühel sirgel.

Joonisel on murdjoon ABCDE. Punktid A ja E on murdjoone otspunktid.

Antud punkte ühendavad lõigud on murdjoone lülid.

Lõikude otspunktid on murdjoone tipud.

Iga murdjoon on pikem tema otspunkte ühendavast lõigust.

Murdjoone pikkuse leidmiseks mõõdame kõikide lõikude pikkused ja leiame nende summa.

AB+BC+CD+DE

37

Kui murdjoone otspunktid ei ühti, on murdjoon lahtine (murdjoon ABCDE).

Kui murdjoone otspunktid ühtivad, on see kinnine murdjoon (murdjoon FGH ja murdjoon IJKLM).
Kinnine murdjoon moodustab hulknurga.

Hulknurga kõigi külgede pikkuste summa on tema ümbermõõt (P).

results loading