Mesopotaamia

Asend ja loodusolud.

Mesopotaamia asus Tigrise ja Eufrati vahelisel alal.Tänapäeval asub kunagise Mesopotaamia alal Iraak. Kreeka keeles – jõgedevaheline maa. Vihma sajab seal vaid põhjapoolsetel piirkondadel. Jõgede abil niisutamisest poleks kasu, sest jõgede tegevus on ettearvamatu.  Loodusvaradelt on Mesopotaamia vaene, vaid savi ja pilliroogu on külluses.

Mesopotaamia

mesopotaamia-asend

Savi

Tänu savile kujunes Mesopotaamias nn savitsivilisatsioon. Ehitati maju. Kirjutati saviplaatidele. Valmistati tarbe- esemeid.

 Sumerid

Sumerid lõid Mesopotaamia vanima kõrgkultuuri. Sumerid õppisid vasest tööriistu valmistama.Sumerid kasutasid põllupidamisel niisutuskanalite ja tammide võrgustikku. Oma hooneid ehitasid nad savist põletatud tellistest, sest kive oli Mesopotaamia tasandikul vähe. Sumerite loodud on maailma vanim teadaolev kiri, kõrgel tasemel olid ka nende matemaatika ja astronoomia. Samuti võtsid sumerid kasutusele ratta ja veovankri. Vankri ette rakendasid nad eesli.

Sumeri linnriigid.

Sumeri riik on Vana-Egiptuse kõrval maailma vanim kultuurikolle. Tekkisid linnriigid Uruk, Ur ja Kiš. Linna keskel asus tempel ehk tsikuraat. Aja jooksul piirati linnad müüriga. Müüridest väljapoole jäid aiad, põllud ja karjamaad. Tihti olid linnriigid sõjajalal. Sellepärast olid linnad ümbritsetud müüridega.

Riiki juhtisid kuningas ja preestrid. Kuningas juhtis sõjaväge. Preestritele kuulusid linna ümbritsevad suured maavaldused. Tööd tegid seal preestrite isiklikud orjad. Mõnikord renditi väiksemaid maalappe ka talunikele. Sedamööda, kuidas võim kuningale koondus, hakkasid templid ja preesterkond oma iseseisvut kaotama. Rahvakoosolekutel said osaleda vaid vabad, teistest sõltumatud kodanikud, kes moodustasid ka linnriigi põhilise sõjajõu.

Semiidid

Elasid sumerite naabruses. Pärisid kultuuri sumeritelt. Semiitide hulk Mesopotaamia elanikkonnas suurenes pidevalt ning pikapeale tõrjus semiitide keel sumerite keele välja. Sumeri rahvas sulas semiidi rahvaga kokku ning kadus ajaloost. Tänapäevaste araablaste ja juutide esivanemad 2400 eKr vallutas semiidi valitseja Sargon I kogu Sumeri riigi. Ta jõudis oma vallutustega koguni Vahemere rannikuni. Semiidid võtsid üle sumerite ehituskunsti ,kirja ja jumalad. Sel moel säilitasid sumeri kultuuri.

Akkadi riik

Akkadi riigi keskuseks oli muistne Akkadi linn, mille asukoht on seniajani leidmata. Akadlased valitsesid Mesopotaamiat 200 aasta jooksul.
Rahvas, kes Lõuna-Mesopotaamias elas, hakkas III aastatuhandel e.m.a. rääkima akkaadi keelt, mis on üks semiidi keeltest.

Sargon I

Sargon I (2334-2279), haaras võimu Põhja-Sumeri linnas Kišis ning vallutas seejärel terve Sumeri ja jätkas oma edukaid vallutusi Põhja-Mesopotaamias, Süürias ja Elamis.  Ta valis oma uue suurriigi pealinnaks väikese Mesopotaamia linnakese Agade, millest tulenevadki nimetused Akkadi riik, akkadi keel ja akkadlased.  Sargon I rajas esimese suurriigi Lähis-Idas – Akkadi impeeriumi, mille eesotsas seisis tugev, praktiliselt piiramatu võimuga kuningas, kes suutis endale allutada kõik Sumeri linnriigid, mis varem olid iseseisvad.  Ta võttis kasutusele uue tiitli, millega pretendeeris terve maailma valitseja staatusele ning hakkas nimetama ennast „maailma kuningaks“ .

Kuningavõim: Kuningas->Sõjaväe ülemjuhataja->Kõrgeim seadusekandja->Kohtumõistja->Kuningavõim oli jumalate kaitse all->Kuningas->Jumalate esindaja mitte jumal

Vana -Babüloonia

Sumeri linnadest põhja pool, Eufrati keskjooksul asus Babüloni linn, mis aja jookusl muutus kõige suuremaks ja uhkemaks kogu Mesopotaamias. Babüloni kuninga Hammurapi vallutuste tagajärjel sai Babülooniast suurriik.

Hammurapi seadustekogu.

Vana-Babüloonia elukorralduse tundmaõppimisel on peamiseks allikaks kuningas Hammurapi seadused. Need on õigusmäärused, mille   kinnitas Hammurapi, vägev kuningas, et saavutada maale tõeline heaolu ja õiglane valitsus.

Mina, Hammurapi, olen võrratu kuningas...

-Kui keegi süüdistab teist ja kahtlustades teda tapmises ega suuda seda tõestada, siis peab see, kes süüdistab, surema.

-Kui keegi röövimiselt tabatakse, peab ta surema.

-Kui kellegi majas läheb tuli lahti ja keegi, kes tuld kustutama tulnud, heidab oma pilgu majaperemehe varale ja omandab midagi majaperemehe varast, siis heidetakse see inimene tulle.
-Kui raskesõjariistus või kergesõjariistus sõjamees langeb kuninga õnnetuse puhul vangi ja pärast seda ta põld ja aed antakse teenistuse eest teisele, vangisattunu aga tuleb tagasi  ja jõuab oma kogukonda, antakse talle ta põld ja aed tagasi, ta võtab jälle need oma kätte.
-Kui keegi raiub kellegi aiast puu peremehe loata, peab ta maksma pool miini hõbedat. (1 talent = 60 miini; 1 miin = 60 seeklit; 1 seekel = umbes 8 g hõbedat).

-Kui keegi võtab endale naise, kuid ei tee lepingut, siis pole see naine tema naine

Abielu turg

Mesopotaamia2

-Kui keegi võtab naise ja ta haigestub, siis võib ta soovi korral teise võtta, kuid ei tohi haiget naist ära ajada, vaid peab teda oma majas pidama ja ta eest hoolitsema, kuni ta sureb. Kui see naine aga ei taha elada oma mehe majas, peab mees talle tagasi andma kogu ta kaasavara, mis ta tõi oma isa majast, ja ta võib minna.
-Kui poeg lööb oma isa, raiutakse tal käed otsast.

-Kui ehitusmeister, ehitades kellelegi maja, teeb oma töö hooletult, nii et maja kokku langeb ja majaperemehe surmab, surmatakse ka ehitusmeister.

-Kui arst teeb kellelegi raske lõike pronksnoaga ja surmab selle inimese või  rikub kellegi silma, lõigates silmalt  pronksnoaga kaed,  siis…     a) võetakse ära pronksnuga;     b) lõigatakse käed otsast;     c) arst surmatakse.

Assüüria

Asus Mesopotaamia põhjaosas. Muutus suurriigiks aastal 900 eKr. Viljakad põllud, mida võis harida ka ilma kunstliku niisutuseta. Valitsejad olid erakordselt sõjakad. Assüüria sõjavägi oli arenenud ja tugev. Alistati Süüria, Palestiina , osa Väike -Aasiast ja Babüloonia

Mesopotaamia1

Pealinnaks Ninive
Sisetülide tõttu lõid Assüüriast lahku Egiptus ja Babüloonia, ning aastal 612 eKr vallutasid Babüloonia valitseja koos liitlastega Ninive linna ja põletasid selle maha. Assüüria riik oli sellega purustatud

Sargon II

Kuulsam Asüüria kuningas. Rüüstas täielikult Uratu linna. Vallutas Babüloonia riigi

Uus-Babüloonia

Assüüria ja Babüloonia olid liitlased, kuni Babüloonia haaras ohjad enda kätte. Pärast Assüüria langust tugevnes uuesti Babüloonia riik. Selle valitseja Nebukadnetsar II alistas kogu Mesopotaamia, Süüria ja Palestiina. Riigi hiigelaeg jäi lühikeseks. 539 eKr vallutasid riigi Pärslased

Tsikuraat

Tsikuraat on massiivne, astangutena ülespoole ahenev torn . Mesopotaamia templite kõige originaalsem osa. Astangute seinad olid eenduvate osadega liigendatud ning mitmesuguste vahenditega, nt bituumeni ja põletatud tellistega, erivärvilisteks tehtud. Tsikuraadi tipus asus väike tempel – jumala elukoht -, mida katvate glasuurtelliste helesinine värvus rõhutas veelgi tsikuraadi seost taevaste jõududega. Tsikuraadi tippu viisid trepid.
Kõige suurem tsikuraat (alus 91×91, kõrgus 90 m) Paabeli torn oli peetud vanal ajal üheks maailmaimedest. See asus Babülonis ja oli  pühendatud viljakusjumal Madrukile.

Mesopotaamia6

Paabeli torn

Asus Babüloni linna südames, 90 m kõrgune tempel rajati jumal Marduki auks

Semiramise rippaiad Babülonis.

Üks 7-mest maailmaimest. Kunagi ammu, umbes 2600 aastat tagasi abiellus kuningas Nebukadnetsar Amitaga. Amita nukrutses kuumas ja puudevaeses Babülonis   ja igatses taga varjurikkaid metsi. Babüloonia kuningas soovis oma armastatud naisele luua samasugust maastikku nagu oli Amita kodumaal. Nii valmisidki rippaiad. Seal kasvas palju haruldasi puid, lilli ja teisi taimi. On leitud keldrivõlv, milles asus nendel aegadel ennekuulmatu vesivarustuse süsteem.Tänapäeva mõiste järgi olid need kahtlemata väga toredad aiad hoone katusel, tolleaegse tehnika ime, kuid mitte rohkem.

Kiilkiri

Sai alguse piltkirjast.Kirjutati värskest savist tahvlitele.Märgid vajutati tahvlisse pilliroost kolmnurkse otsaga pulgakesega, mis jättis kiilukujulise märgi. Sellest ka nimi- kiilkiri.Iga märk koosnes mitmest kiilkujulisest jäljendist

Teadus

Arenenud oli astronoomia- tähetargad oskasid ennustada ette päikese- ja kuuvarjutusi. Matemaatika- see arenes välja tänu vajadusele maatükkide suurust täpselt välja arvutada, õpiti lahendama keerulisi võrrandeid.

Eepos “Gilgameš

Lugu pärineb sumerite ajast. “Kuningas Gilgameš tahtis saada surematuks ja rändas maailma otsa kõige targema inimese juurde. Sealt saab ta imerohu, kuid kaotab selle ära. Eepos lõpeb kurva tõdemusega, et surematud saavad olla üksnes jumalad.

Religioon

Mesopotaamlastel polnud nii hea ettekujutus surmajärgsest elust kui egiptlastel. Arvati, et surnuteriigis ootab inimesi ees rõõmutu ja sünge põli. Usuti, et tubliduse eest tasuvad jumalad heaga ja paha eest kurjaga juba inimese eluajal.

Jumalad

Marduk oli kõige tähtsam Babüloonia jumal. Tema relvaks olid piksenooled (Loe lisaks: Babylon)

 • Riigikorraldus: Mesopotaamia impeerium. Paljud suurmaavaldused. Vasallriigid.
 • Kuningad määrasid asevalitsejaiks enda ülikuid.
 • Impeeriumile allutatud linnad sisemistes asjades säilitasid iseseisvuse.
 • Juhtis nõukogu (jõukad inimesed)

 

 • Sõjavägi: Asüürisõjaväe kolm peamistväeliiki
 • 1)3-4 sõdalasega kaarikud( Ülikud ja nende kaaskondlased )
 • 2)Soomustatud ja raskelt relvastatud ratsavägi
 • 3)Jalavägi( Linnaelanikud ja vabad talupojad)
 • Hiilgeaegadel Assüüria oli kõige võimsama ja kõigeparemini korraldatud sõjaväega riik.

mesopotaamia5

 

 • Mesopotaamia linnad
  • Linnatsivilisatsioon.
  • Linnas paiknesid:
   • Suuremad templid
   • Valitsejate lossid
   • Paljud ülikud
   • Enamik käsitöölisi ja kaupmehi
  • Mesopotaamia linnas olid:
   • Kitsad ja kõverad tänavad
   • Lameda katusega kaetud majad
   • Põletamata tellistest majad
 • Mesopotaamia õiguskord,ühiskond ja perekond Hammurapi seaduste põhjal
  • Seadusetulp
   • 1901.a prantsuse arheoloogid
   • Kuningas Hammurapi
   • Kõige täielikum ja parem ajalooallikas.
  • 282 paragrahvi kaitses
  • Tapmine
  • Vigastamine
  • Vargus
  • Renditud varaga hooletu ringikäimine
  • Pettus
  • Nõidus
  • Perekondlike üleastumised
 • Mesopotaamia õiguskord,ühiskond ja perekond Hammurapi seaduste põhjal
  • silm silma,hammas hamba vastu´´-põhimõte
  • Osapoolte võrdne seisus ->vastas karistus kurideo raskusele
  • Kolm õiguslikku seadust:
   • Vabad kodanikud
   • Sõltlased
   • Orjad
  • Mehel peaaegu piiramatu võim
  • Võis omada mitut naist
  • Abivälised abieluvahekorrad

Kaartil Aasia impeeriumid ca 600 a eKr:  Lüüdia,  Vana-Egiptus,  Mesopotaamia-Babüloonia,  Meedia,  Pärsia impeeriumid

Mesopotaamia4

Sündmusi Mesopotaamia ajaloost

3000 a eKr tekkivad Sumeri linnriigid
2400 eKr vallutab Sargon I Sumeri linnad ja rajab Akkadi riigi
Aastail 1792-1750 valitseb babüloonias Hammurapi. Ta rajab Vana-Babüloonia suurriigi
Umbes 900 eKr tõuseb Mesopotaamia kõige tugevamaks riigiks Assüüria

Aastail 721-705 eKr valitseb kuningas SargonII. Tema juhtimisel purustatakse Urartu riik.

689 eKr hävitavad assüürlased Babüloni linna
612 a eKr vallutasid ja põletasid Babüloni väed liidus teiste Assüüria vaenlastega maha Assüüria pealinna Ninive
Uus-Babüloonia riiki valitseb kuningas Nebukadnetsar II
539 a eKr alistub Babülon Pärsia vägedele. Uus- Babüloonia riik oli langenud.

 

 

(Autor: Piret Pihu)

Loe lisaks: Mesopotaamia

Allikas: Mesopotaamia-ajalugu-riigid-ja-ühiskond (Autor: Kristo Kõrgnurm)

See artikkel on retsenseerimata.