TEHTED ASTMETE JA JUURTEGA

Tehted astmetega

Ühe ja sama alusega astmete korrutamisel astendatakse alus antud astendajate summaga.

Valem: 59

Ühe ja sama alusega astmete jagamisel astendatakse alus astendajate vahega.

Valem: 60

Need eeskirjad kehtivad ka siis, kui tegureid on rohkem kui kaks.

Iga nullist erinev arv astmes 0 on võrdne 1-ga.

Valem: 61, kus 63

Iga nullist erineva arv astmes 1 on võrdne iseendaga.

Valem: 62, kus 63

Astme astendamisel astendajad astendatakse alus astendajate korrutistega.

Valem: 64

Korrutise astendamiseks astendatakse iga tegur eraldi ja tulemused korrutatakse.

Valem: 65

Jagatise astendamiseks astendatakse jagatav ja jagaja eraldi ja tulemused jagatakse.

66 või 67

*Negatiivse astendaja korral leiame aluse pöördarvu ja astendajas kaotame miinusmärgi ning astendame saadud pöördarvu positiivse astmega.

Valem: 68 või 69

10

Harjuta:

Juurte omadused

9

Harjuta astendamist ja juurimist

Mitme tehtega ülesanded

Kui avaldises on astendamist, korrutamis-, jagamis-, liitmis- ja lahutamistehteid, siis arvutatakse avaldise väärtus järgmises järjekorras:

  1. astendatakse,
  2. korrutatakse või jagatakse (tehete esinemise järjekorras),
  3. liidetakse või lahutatakse (tehete esinemise järjekorras).

Kui avaldises on ka sulud, siis tehakse esmalt sulgudes olevad tehted.

Kui avaldises on erinevates sulgudes olevaid tehteid, siis tehakse tehted esmalt ümarsulgudes, siis nurksulgudes ja seejärel looksulgudes.

results loading