LINEAARFUNKTSIOON

Lineaarfunktsioon avaldub kujul y = ax + b , kus a ja b on mistahes arvud ja a ≠ 0.

Kui vabaliige b = 0 siis saame võrdelise seose y = ax.

Lineaarfunktsiooni graafikuks on sirge.

Vabaliige b on sirge algordinaat, st sirge lõikab y-telge punktis (0; b).

Lineaarliikme kordaja a on sirge tõus.

Kui a > 0, siis on tegemist tõusva sirgega ja kui a < 0, siis langeva sirgega.

Sirge joonestamiseks koostame väärtuste tabeli, mille koostamisel valime vabalt 2-3 muutuja x väärtust ning nende põhjal arvutame valemi abil y väärtused.

57

Lisaks:

results loading